Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 33  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2012, vol. 61, br. 2, str. 317-332
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Vrednosne orijentacije mladih muzičara
aUniverzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti
bViša stručna škola za obrazovanje vaspitača, Pirot

e-adresa: bbogunovic@rcub.bg.ac.rs, jdubljevic@yahoo.com, tijana.mirovic@gmail.com

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 79018

Sažetak

Postojeći nalazi u našoj sredini ukazuju na to da su dinamičke crte ličnosti adolescentnih muzičara veoma povezane sa vrednosnim orijentacijama (Bogunović, 2010) koje, s obzirom na svoj dinamički, pokretački karakter, imaju svoje mesto u procesu dostizanja muzičke uspešnosti. Stoga smo imali smo za cilj: 1. da ustanovimo preferencije životnih stilova mladih muzičara i postojanje eventualnih razvojnih razlika (učenici i studenti) i razlika prema polu; 2. da utvrdimo razlike u odnosu na nemuzičku populaciju učenika i studenata i 3. da ispitamo stepen uticaja društveno-ekonomskih okolnosti na vrednosne orijentacije muzičara adolescenata (1994. i 2006). Uzorak čini 305 muzičara adolescenata i 175 učenika i studenta nemuzičara. Upitnik preferencija životnih stilova kao pokazatelja vrednosnih orijentacija ispituje stepen ispoljenosti osam životnih stilova. Postojeći rezultati na adolescentnom uzrastu pokazuju da su vrednosne orijentacije mladih muzičara (samoaktualizacija, estetska i saznajna orijentacija) različite u odnosu na opštu populaciju istog uzrasta. Postoji kontinuitet iskazanih vrednosti koji potiče iz unutrašnjih izvora, uprkos teškim socioekonomskim prilikama u zemlji. Pored toga, srednjoškolci muzičari posle 2006. godine iskazuju uzlazne promene u orijentaciji ka altruizmu i prometejskom aktivizmu. Ovaj nalaz bi se mogao tumačiti i u smislu obećavajućih promena u vrednosnim orijentacijama određenog sloja mladih ljudi, buduće srednje klase, u kome su i inače snažno zastupljena humanistička uverenja.

Ključne reči

muzička darovitost; preferencije životnih stilova; vrednosne orijentacije; adolescencija; srednje i visoko muzičko obrazovanje

Reference

Bogunović, B. (2005) Atribucioni model tumačenja postignuća u muzičkom vaspitanju. Nastava i vaspitanje, vol. 54, br. 4-5, str. 348-357
Bogunović, B. (2006) Tumačenje postignuća u učenju muzike i dinamička svojstva učenika. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 3, str. 296-306
Bogunović, B. (2010) Muzički talenat i uspešnost. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Bogunović, B.D. (1995) Motivacione karakteristike učenika srednje muzičke škole. Beograd: Filozofski fakultet, magistarska teza
Cramer, K.M., Million, E., Perreault, L.A. (2002) Perceptions of Musicians: Gender Stereotypes and Social Role Theory. Psychology of Music, 30(2): 164-174
Csikszentmihalyi, M. (2004) Implications of a systems perspective for the study of creativity. u: Sternberg R.J. [ur.] Handbook of creativity, Cambridge: Cambridge University Press
Eagly, A.H. (1996) Differences between women and men: Their magnitude, practical importance, and political meaning. American Psychologist, 51(2): 158-159
Hassler, M. (2000) Die Musikpersönlichket aus neurobiologischer Sicht. Musikpsychologie, Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft fur Musikpsychologie, 15, 9-18
Havelka, N.N., Lazarević, L. (1981) Sport i ličnost. Beograd: Sportska knjiga
Kuzmanović, B. (2001) Društvena kriza i kriza vrednosnog sistema mladih. u: Vojislav Ćurčić [ur.] Drama jedne mladosti, Beograd: Žarko Albulj, 39-49
Kuzmanović, B.R. (1985) Motivaciono-vrednosna osnova odnosa prema samoupravljanju i učešća u samoupravljanju. Psihološka istraživanja, br. 3, str. 465-546
Maksić, S.B. (2000) Od teorija kreativnosti do zahteva savremenog sveta. Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača, Vršac, br. 6, 47-62
Maslov, A. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Mirović, T. (2007) Adolescents in Serbia and Montenegro. u: International Encyclopedia of Adolescence, New York: Routladge
Pantić, D.J. (1990) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje
Petrović, M. (1973) Vrednosne orijentacije delinkvenata. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Radoš-Mirković, K. (2010) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
UNICEF Innocenti Research Centre (2000) Young people in changing societies. u: Regional Monitoring Reports, 7