Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Kultura
2013, br. 140, str. 333-353
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/02/2014
doi: 10.5937/kultura1340333M
Konstante kulturnog konteksta i tranzicija
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Projekat

Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Sažetak

Tranzicija je dosta toga promenila u Srbiji, no postoji jedan broj konstanti kulturnog konteksta koje tranzicija nije uspela da promeni. Pre bi se moglo reći da su te konstante oblikovale tok tranzicije. Ovde, pre svega treba imati u vidu globalne vrednosne orijentacije koje su tradicijom ukorenjene u društveno biće ovog prostora i koje se uvek iznova pojavljuju u staroj suštini i novom pojavnom obliku. Te konstante, na dugi rok, otežavaju kvalitativne skokove a modernizacijskim trendovima daju specifičnu formu. U njih spadaju tradicionalizam i autoritarnost kao i njihovi različiti derivati. Radi se o globalnim vrednosnim orijentacijama kojima se nastoji povezati prošlost sa budućnošću i time ostvariti istorijski kontinuitet društva. One društvo čine iznutra protivrečnim i neprijemčivim za inovacije.

Ključne reči

Reference

Adorno, T., i dr. (1950) The atthoritharian personality. New York: Harper
Baćević, L., Bahtijarević, Š., Goati, V., Milas, G., Miljević, M., Mihajlovski, S., Mirčev, D., Pantić, D., Poplašen, N., Toš, N., Vasović, M. (1991) Jugoslavija na kriznoj prekretnici. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje
Gredelj, S.S. (1994) Dominantne vrednosne orijentacije / Dominant value orientations. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić
Hofstede, G.H. (2001) Cultures Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Klajn, I., Šipka, M. (2006) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Kuzmanović, B. (2010) Autoritarnost - vapaj za jakim i pouzdanim vođama i disciplinom. u: Srećko Mihailović [ur.] Kako građani Srbije vide tranziciju, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung, 87-103
Kuzmanović, B.R. (1994) Autoritarnost / Authoritarianism. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić
Kuzmanović, B.R. (1995) Autoritarnost kao socijalnopsihološka karakteristika. u: Golubović Zagorka, Kuzmanović Bora i Vasović Mirjana [ur.] Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju / IFDT, str. 61-95
Matić, M.A. (1993) Etnocentrizam. u: Matić Milan i Podunavac Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija
Mihailović, S., Popadić, D. (2002) Mladi u Srbiji 2002 - nacionalno istraživanje omladine. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta-Sektor za učenički i studentski standard i Centar za proučavanje alternativa
Mihajlović, S., i dr. (1990) Deca krize - omladina Jugoslavije krajem osamdesetih. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Miladinović, S. (2008) Društvo u raskoraku - između unutrašnjih protivrečnosti i evropskih integracija. Beograd: Nova srpska politička misao, 250 str
Mrdja, S. (2000) Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Mrđa, S. (2004) Mladi umetnici u Srbiji. Beograd: Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Mrđa, S. (2004) Kulturni habitus omladine. u: Nikolić M., Mihailović S. [ur.] Mladi zagubljeni u tranziciji, Beograd: Centar za proučavanje alternative
Popadić, D. (2011) Uloga ličnog i kolketivnog pamćenja u javnomnjenskim ispitivanjima. u: Mihailović S. [ur.] Dometi tranzicije: od socijalizma ka kapitalizmu, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Popadić, D., Mihailović, S., Bogdanović, N. (2003) Omladina Srbije pred izazovima budućnosti. Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Rot, N., Havelka, N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Ružica, M. (2010) Država i/ili tržište - neoliberalizam i/ili socijaldemokratija. u: Mihailović S. [ur.] Kako građani Srbije vide tranziciju, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Spasić, I. (2010) Kulturni obrasci i svakodnevni život u Srbiji posle 2000. godine. u: Slobodan Cvejić [ur.] Suživot sa reformama, Beograd, 171-204
Stankov, L. (1977) Some experiences with the F scale in Yugoslavia. British Journal of Social and Clinical Psychology, 16(2): 111-121
Sumner, W.G. (1906) Folkways: a study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals. Boston: Ginn and Co
Šram, Z. (2002) Dimenzije etnocentrizma i nacionalna pripadnost. Društvena istraživanja, Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar., 1, 1-22
Šušnjić, Đ. (2005) Prepreke na putu razumevanja, poverenja i pomirenja. u: Zbornik Vera-znanje-mir, Beograd: Centar za istraživanje religije BOŠ-a, str. 103-111
Uzarević, C. (2007) Etnocentrizam. u: Mimica A., Bogdanović M. [ur.] Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike
Vasović, M., Gligorijević, M. (2008) Kolektivna iskustva mladih u periodu političkih nestabilnosti i promene okvira kolektivne identifikacije na prostoru bivše Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 42, br. 4, str. 509-530
Vasović, M., Gligorijević, M. (2011) Demokratske promene u Srbiji i proces deetnifikacije društvene svesti. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 5, br. 5, str. 103-118
Vukčević, D.K. (2003) Iza normi - sociološki i pravni eseji. Podgorica: CID