Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 58  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 33, br. 4-6, str. 1-16
Obezbeđenje zalogom na potraživanjima i drugim pravima
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresakozarv@yahoo.com
Ključne reči: zaloga; pravo; potraživanje; obezbeđenje; akcesornost; uvodne napomene
Sažetak
Založno pravo na stvari stvarno pravo, dok u pogledu založnog prava na potraživanjima postoji mišljenje da je reč o obligacionom pravu. Pravo zaloge spada u sporedna prava i služi za obezbeđenje glavnog potraživanja. Pravo zaloge može postojati na pokretnim stvarima, nepokretnostima i na pravima, i nastaje na osnovu pravnog posla, sudske odluke. Zakon o obligacionim odnosima reguliše zalaganje potraživanja i drugih prava, kao poseban oblik zaloge koja nastaje zalaganjem potraživanja ili drugih prava, dok posebnu podvrstu predstavlja zalaganje potraživanja iz hartija od vrednosti. Zakon o obligacionim odnosima predviđa dužnost očuvanja potraživanja tako što propisuje da je zalogoprimac dužan preduzimati mere potrebne za očuvanje založnog potraživanja, npr. protest menice, podnošenje menične tužbe odnosno predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, da bi se prekinuo tok zastarelosti i sl. Poverilac stiče založno pravo na potraživanju upisanom na hartiji od vrednosti na donosioca kad mu ona bude predata, a davanje u zalogu potraživanja iz hartije po naredbi vrši se indosamentom u kome je naznačeno da je predata u zalogu. Naplaćivanje založenog potraživanja o dospelosti, takođe predstavlja obavezu zalogoprimca. Kad založeno potraživanje dospe za naplatu, zalogoprimac je dužan naplatiti ga. Za razliku od hipoteke i ručne zaloge, gde preovladava načelo oficijelnosti, koje se realizuju, po pravilu sudskim putem, kod zalaganja potraživanja, naplata je prepuštena založnom poveriocu. Odredbe Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar primenjuju se na zalogu prava intelektualne svojine, a zaloga na tim pravima upisuje se u registar zavoda nadležnog za intelektualnu svojinu, npr. u registar žigova ili registar patenata. Zakonom o obligacionim odnosima ustanovljeno je zakonsko pravo zaloge u korist komisionara na određenim pravima, odnosno potraživanjima.
Reference
*** (2011) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31
*** (1946/1996) Zakon o menici. Sl. list FNRJ, br. 104/46, Sl. list SFRJ, br. 16/65, 54/70, 57/89, Sl. list SRJ, br. 46/96
*** (2002/2011) Zakon o platnom prometu. Službeni list SRJ, br. 3/02, 5/03, Službeni glasnik RS, br. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11
*** (2014) Zakon o platnim uslugama. Službeni glasnik RS, br. 139
*** (2003/2011) Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Službeni glasnik RS, br. 57/03, 61/05, 64/06, 99/11
*** (2009/2013) Zakon o žigovima. Službeni glasnik RS, br. 104/09, 10/13
*** (2009/2012) Zakon o autorskom i srodnim pravima. Službeni glasnik RS, br. 104/09, 99/11, 119/12
Kozar, V. (2014) Komentar Zakona o stečaju, sa novelama iz 2014. godine i sudskom praksom. Beograd: Poslovni biro d. o. o
Kozar, V. (2011) Zaloga na potraživanjima i drugim pravima. u: Zbornik radova Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, XVII Budvanski pravnički dani, Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, str. 215-232
Kozar, V., Počuča, M. (2013) Komentar Zakona o javnim nabavkama. Beograd: Poslovni biro
Medić, D. (2002) Založno pravo. Banja Luka
Perović, S. (1986) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Petrov, Z., Kozar, V. (2010) Bezdržavinska zaloga na pokretnim stvarima. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 82, br. 11, str. 491-507
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1986) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Vasiljević, M. (1997) Poslovno pravo. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp1606001K
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2016.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2016)
Zaloga na pokretnim stvarima upisanim u registar
Brankov Boba

Pravo - teorija i praksa (2010)
Ništavost Ugovora o javnoj nabavci
Kozar Vladimir

Zb Pravnog fak Novi Sad (2005)
Pojam prava svojine
Popov Danica

prikaži sve [107]