Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 37, br. 5-8, str. 354-363
Informisanje, konsultovanje i participacija zaposlenih
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (1996-1999) Zakon osonovama radnih odnosa. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29/96, 51/99
*** (1996-1999) Zakon o preduzećima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, (čl. 89)
*** (1957) Ugovor o osnivanju Evropske ekonomske zajednice - Rimski ugovor. (čl. 3)
*** (1986) Jedinstveni evropski akt. (čl. 118A, 118B)
*** (1992) Ugovor o Evropskoj uniji
*** (1984) Conciliation and arbitration procedures in labor disputes. Geneva: International Labour Office
Avramov, S., Kreća, M.D. (1996) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Blanpain, R. (1999) European labour law. Dordrecht, itd: Kluwer
British Institute of International and Comparative Law (1962) Labour law in Europe. London
Evropske zajednice Povelja o fundamentalnim socijalnim pravima radnika - Socijalna povelja. u: Zbornik konvencija i preporuka MOR, str. 507, (tač. 27)
Evropske zajednice (1974) Program socijalne akcije Saveta ministara
Grozdanić, S.S. (1971) Komparativni pregled institucija učešća radnika u upravljanju i kontroli preduzeća. u: Zbornik propisa o učešću radnika u upravljanju i kontroli preduzeća, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 38
Jovanović, P.P. (1993) Radno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Komisija Evropskih zajednica (1995) Bela knjiga: Priprema pridruženih zemalja Centralne i Istočne Evrope za integraciju u interno tržište Unije. u: Kovač Oskar i Popović Tomislav [ur.] Prilagođavanje privrede Jugoslavije uslovima poslovanja na tržištu Evropske unije, Beograd: Institut ekonomskih nauka
Lubarda, B.A. (1994) Participacija radnika u upravljanju preduzećem u uporednom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 42, br. 5, str. 517-545
Marinković, D., ur. (1996) Zbornik konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada. Beograd: Institut za političke studije
Milošević, B.V. (1997) Umeće rada. Novi Sad: Filozofski fakultet
Ommeslaghe, P. (1990) Capital and securities of marketable share companies. u: Konrad Zweigert i Ulrich Drobnig [ur.] International encyclopedia of comparative law, Tubingen, itd: Mohr, vol. 5, str. 106
Rakić, B.M. (1997) Harmonizacija jugoslovenskog prava sa pravom Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Samuelson, P.A. (1961) Economics. New York, itd: McGraw-Hill
Turen, A. (1998) Postindustrijsko društvo. Beograd: Plato
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
Vukadinović, R.D. (1996) Pravo Evropske unije. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.