Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 19  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2016, vol. 65, br. 2, str. 329-343
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/nasvas1602329n
Creative Commons License 4.0
Valorizacija upitnika namenjenog proceni kvaliteta života studenata
Univerzitet EDUCONS, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresa: mnesic08@yahoo.com

Sažetak

Kvalitet života je jedna od bitnih odrednica društvenog povezivanja, preferencija i egzistencije mladih. On predstavlja integralni faktor koji se mora uvažavati prilikom razmišljanja o razvoju savremenog okruženja studentske populacije. Značajno je istaći da period studiranja u životu svakog mladog čoveka predstavlja specifično vreme koje obiluje brojnim izazovima ali i mogućnostima. Dosad je u našem bližem okruženju vršeno veoma malo studija koje su u fokusu istraživanja imale procenu kvaliteta života studenata. Istraživanje koje je sprovedeno na uzorku od 568 studenata iz Novog Sada i Subotice imalo je za cilj proveru metrijskih karateristika modifikovane verzije WHOQOL-BREF skale namenjene proceni percepciije kvaliteta života kod studenata (PKŽ-S). Metrika skale testirana je primenom dva postupka: (1) proverom njene unutrašnje saglasnosti, gde je utvrđeno da skala u celini ima dobru unutrašnju saglasnost (Krombahova alfa = 0,903), kao i pojedinačni domeni/subskale (telesno zdravlje - 0,868; psihičko zdravlje - 0,634; socijalni odnosi = 0,790 i okruženje = 0,752); (2) proverom validnosti zasnovane na koeficijentu unutrašnje korelacije skale, gde je Spirmanova korelacija ranga pokazala visoke vrednosti. U cilju identifikacije latentne strukture percepcije kvaliteta života, primenjena je i faktorska analiza. Na osnovu analize glavnih komponenata utvrđeno da je svih 26 varijabli skale dalo prihvatljivu težinu ekstrahovanim faktorima, čime je dodatno potvrđeno da PKŽ-S skala ima odgovarajuću validnost. Polazeći od dobrih metrijskih karakteristika dobijenih u ovoj studiji, istraživačkoj praksi se može preporučiti PKŽ-S kao primenljiva multiajtemska skala.

Ključne reči

Reference

Ač-Nikolić, E., Čanković, S., Dragnić, N., Radić, I. (2010) Ispitivanje validnosti i pouzdanosti WHOQOL-BREF upitnika za populaciju starih u Vojvodini. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 131, str. 211-220
Beck, D.L., Hackett, M.B., Srivastava, R., McKim, E., Rockwell, B. (1997) Perceived level and sources of stress in university professional schools. Journal of nursing education, 36(4): 180-6
Boot, F., Chakravaty, M. (2002) Cost and Consequences of Sedentary Living: New Battlerground for an Old Enemy. Washington: President s Council on Physical Fitness and Sports
Bosić-Živanović, D., Medić-Stojanoska, M., Kovačev-Zavišić, B. (2012) Kvalitet života obolelih od dijabetesa melitusa tipa 2. Vojnosanitetski pregled, vol. 69, br. 10, str. 858-863
Cummins, R.A. (1995) On the trail of the gold standard for subjective well-being. Social Indicators Research, 35(2): 179-200
Cummins, R.A. (2003) Normative life satisfaction: Measurement issues and a homeostatic model. Social Indicators Research, 64(2): 225-256
de Vellis, R.F. (2003) Scale development: Theory and applications. Thousand Oaks: Sage, 2nd ed
de Vries, J., van Heck, G.L. (1997) The World Health Organization Quality of Life Assessment Instrument (WHOQOL-100): Validation Study with the Dutch Version. European Journal of Psychological Assessment, 13(3): 164-178
Dusselier, L., Dunn, B., Wang, Y., II, M.C.S., Whalen, D.F. (2005) Personal, Health, Academic, and Environmental Predictors of Stress for Residence Hall Students. Journal of American College Health, 54(1): 15-24
Felce, D., Perry, J. (1993) Quality of life: A contribution to its definition and measurement. Cardiff: Mental Handicap in Wales Applied Research Unit
Godin, G., Kok, G. (1996) The Theory of Planned Behavior: A Review of Its Applications to Health-related Behaviors. American Journal of Health Promotion, 11(2): 87-98
Hair, J.F.Jr., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, C.W. (1998) Multivariate data analysis with readings. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Huh, J., Delorme, D.E., Reid, L.N. (2006) Perceived Third-Person Effects and Consumer Attitudes on Prevetting and Banning DTC Advertising. Journal of Consumer Affairs, 40(1): 90-116
Ilić, D., Stefanović, S., Janković, S. (2011) Kvalitet života kod pacijenata sa multiplom sklerozom. Racionalna terapija, vol. 3, br. 2, str. 1-6
Jašić, O., Kaluđerović, Ž. (2015) Poimanje kvaliteta života među studentskom populacijom Univerziteta u Tuzli. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 57-77
Jocić-Stojanović, J., Živković, Z., Šumarac-Dumanović, M., Veković, V. (2015) Kvalitet života gojazne dece sa astmom. Timočki medicinski glasnik, vol. 40, br. 4, str. 276-280
Karahasanović, A., Ostojić, D., Jukić, V. (2013) Kvaliteta života studenata socijalnog rada i osoba oboljelih od prve epizode shizofrenije u stanju remisije. Ljetopis socijalnog rada, god. 20, br. 3, 437-451
Kisić-Tepavčević, D., Pekmezović, T., Drulović, J. (2009) Ispitivanje kvaliteta života bolesnika sa multiplom sklerozom. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 8, str. 645-650
Lolić, V., Nešić, M., Fratrić, F., Srdić, V. (2012) Životne navike i sportsko-rekreativne aktivnosti studenata Univerziteta Apeiron. Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, god. 2, br. 1, 50-59
Lorger, M., Mraković, S., Hraski, M. (2012) Quality of Life Factor for Young Athletes. Croatian Journal of Education, Vol. 14, No. 2, 359-385
Marčinko, I., Vuletić, G., Šincek, D. (2011) Kvaliteta života studenata. u: Vuletić G. [ur.] Kvaliteta života i zdravlje, Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, str. 73-93
Martinis, T. (2005) Percepcija kvalitete života u funkciji dobi. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, diplomski rad
Nešić, M., Perić, D., Ahmetović, Z., Zubanov, V. (2014) Neka obeležja životnog stila novosadskih studenata u odnosu na subjektivnu percepciju zdravlja. u: Pantelić S. [ur.] FIS komunikacije, Zbornik radova, Niš: Univerzitet u Nišu-Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 388-397
Nešić, M., Rajić, D., Milić, Z., Radoš, L. (2015) Životne navike kao determinanta aktivnog životnog stila subotičkih studenata. u: Rajić D. [ur.] VIII međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija ‚ Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti, Zbornik radova, Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, str. 166-179
Nešić, M., Rajić, D., Srdić, V., Nimčević, I. (2016) Visokoškolska ustanova kao izvorište stresa kod studenata. u: Jovanović M. [ur.] VI međunarodna naučna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Zbornik sažetaka, Banja Luka: Fakultet sportskih nauka Univerziteta Aperion, str. 61-62
Obradović, D., Pantić, M., Latas, M. (2009) Procena psihičkog stanja studenata medicinskog fakulteta. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 31, br. 3-4, str. 47-55
Ongori, H., Agolla, J.E. (2009) An Assessment of Academic Stress among Undergraduate Students. The Case of University of Botswana. Educational Research Review, Vol. 4, No. 2, 63-70
Palant, D. (2009) SPSS - priručnik za preživljavanje. Beograd: Mikro knjiga
Perasović, B., Bartoluci, S. (2008) Slobodno vrijeme i kvaliteta života mladih. u: Andrijašević M. [ur.] Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 15-24
Pierro, A., Mannetti, L., Livi, S. (2003) Self-Identity and the Theory of Planned Behavior in the Prediction of Health Behavior and Leisure Activity. Self and Identity, 2(1): 47-60
Reljić, V., Maksimović, N., Janković, J., Mijović, B., Perić, J., Janković, S. (2014) Procena kvaliteta života kod adolescenata sa aknama. Vojnosanitetski pregled, vol. 71, br. 7, str. 634-638
Robotham, D. (2008) Stress among higher education students: towards a research agenda. Higher Education, 56(6): 735-746
Sharkey, J.B., Gaskill, E.S. (2008) Vežbanje i zdravlje. Beograd: Datastatus
Stojković, T., Ralić, T., Latas, M. (2010) Kvalitet života kod studenata Medicinskog fakulteta. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 32, br. 3, str. 43-51