Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2011, vol. 45, br. 3, str. 699-713
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 27/03/2012
doi: 10.5937/zrpfns1103699R
Sadržinska ograničenja mera kojima se reguliše status ljudskih prava u vanrednim prilikama - međunarodni standardi i Ustav Republike Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Neupitna je potreba da se ljudska prava podvedu pod poseban režim ostvarivanja tokom vanrednih prilika. Činjenica, međutim, da odluka kojom se država uvodi u izmenjen režim funkcionisanja predstavlja akt pravno-političke prirode koji delimično izmiče pravnoj kontroli, opravdava zahtev da se vlast ograniči u postupanju nakon uvođenja vanrednog stanja. U tom smislu, uspostavljeni su međunarodni standardi koji se, između ostalog, odnose i na zahteve u pogledu sadržine mera kojima se reguliše režim ostvarivanja ljudskih prava tokom vanrednih prilika. Sadržinska ograničenja ovih mera doprinose da sfera individualne slobode, bar u minimalnoj meri, bude očuvana i u situacijama kada država ne funkcioniše na uobičajen način. U radu se, u tom smislu, ispituje usklađenost ustavnog okvira sa zahtevima koje postavlja međunarodna zajednica u pogledu regulisanja režima ostvarivanja ljudskih prava u vanrednim prilikama, u delu koji se odnosi na zahteve u pogledu sadržine ovih mera.

Ključne reči

ljudska prava; apsolutno zaštićena prava; princip proporcionalnosti; zabrana diskriminacije; međunarodne obaveze države; Ustav Republike Srbije

Reference

*** (1990-2008) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 1/90, 98/08
*** (1990) Zakon o merama za slučaj vanrednog stanja. Službeni glasnik RS, br. 19
Gajin, S. (1995) Zaštita ljudskih prava u uslovima vanrednog stanja: esej o primeni i tumačenju članova 15, 17. i 18. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 835-851
Mcgoldrick, D. (2004) The interface between public emergency powers and international law. International Journal of Constitutional Law, vol. 2, Issue 2, str. 389
Pajvančić, M. (2008) Kontraverze ustavnog okvira zaštite ljudskih prava. u: Zoran Radivojević [ur.] Ustavne i međunarodne garancije ljudskih prava, Zbornik radova, Niš, 245-260
Pajvančić, M. (1993) Režim sloboda i prava građana u vanrednim prilikama - komparativni pristup. Pravo - teorija i praksa, vol. 10, br. 1-2, str. 73-78
Pajvančić, M. (2000) Ustavnost vanrednog stanja - uporedni ustavnopravni pregled uvođenja vanrednog stanja i sudbina sloboda i prava građana. u: Čavoški Kosta [ur.] Ustavnost i vladavina prava, Beograd: Biblioteka suočavanja, str. 435-455
Pajvančić, M., Vukadinović, G. (2007) Pravna država i ustavnost vanrednog stanja. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 307-324
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2007) Osnovi međunarodnih ljudskih prava. Beograd: Megatrend univerzitet
Pejić, I. (2010) Ustavna jemstva i 'granice' ograničenja ljudskih prava. Pravni život, 542(12): 851-864
Rajić, N. (2011) Pravo na pravično suđenje kao apsolutno pravo, međunarodni standardi i Ustav Republike Srbije. Pravna Riječ, Banja Luka, br. 27, str. 337
Schreuer, C. (1982) Derogation of Human Right in Situations of Public Emergency: The Experience of the Convention on Human Rights. Yale Journal of World Public Order, vol. 9, Issue 1 (Fall 1982), str. 113, 114
Simović, D., Adamović, D. (2010) Konstitucionalizovanje instituta vanrednog stanja u ustavima Republike Srbije. Pravni život, Beograd, br. 12, str. 959