Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2009, vol. 43, br. 2, str. 7-20
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/03/2010
Povreda zabrane diskriminacije po polu kao osnov ograničenja ljudskih prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresa: pajmar@pf.uns.ac.rs

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Harmonizacija prava Republike Srbije i prava Evropske unije - teorijskopravni, sociološkopravni, istorijskopravni, pozitivnopravni i ekonomski razvoj

Sažetak

U radu se razmatraju ograničenja određenih individualnih prava garantovanih Ustavom, kada je razlog za njihovo ograničenje kršenje ustavne zabrane diskriminacije po polu. To je i vid neposredne ustavne zaštite prava na ravnopravnost polova i sankcija za njegovu povredu. Ograničenja individualnih prava zbog povrede zabrane diskriminacije po polu analiziraju se na primerima slobode savesti i veroispovesti, slobode medija, slobode misli, slobode udruživanja. Predmet pažnje su i ograničenja kojima podležu mere odstupanja od ljudskih prava u ratu i vanrednom stanju zbog diskriminacije.

Ključne reči

ustav; diskriminacija; ljudska prava; ravnopravnost polova; ograničenje ljudskih prava

Reference

*** (2008) Discrimination. u: Ombudsperson against double discrimination of women, Novi Sad, str. 13-18
*** (1981) Zakon o ratifikaciji konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 11
*** (2007) Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena - kratak osvrt na sadržaj. u: Izveštavanje po Konvenciji o eliminisanju svih oblika diskriminacije nad ženama, Novi Sad, str. 10-16
*** (2007) The Constitution and gender equality. Podgorica
*** (2005) The New Constitution of Serbia and gender equality. u: Globalizacija, br. 1 str. 181-197
*** (2007) Constitutional warranties for gender equality: Case studies of Serbia and Montenegro. u: Šašić-Šilović D. [ur.] Women in Politics: Stocktaking in South Eastern Europe, Budapest - Ljubljana - Tallinn: CEE Network for Gender Issues, str. 31- 41
Pajvančić, M. (1993) Režim sloboda i prava građana u vanrednim prilikama. u: Đorđe Tasić i prava čoveka, Novi Sad, str. 73-78
Pajvančić, M. (2000) Ustavnost vanrednog stanja. u: Ustavnost i vladavina prava, Beograd, str. 435-457
Pajvančić, M., Vukadinović, G. (2007) Pravna država i ustavnost vanrednog stanja. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 307-324