Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2003-2004, vol. 57-58, br. 1-4, str. 41-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Relacije morfoloških i motoričkih karakteristika i efikasnosti primene pojedinih borilačkih tehnika iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja
Uprava za policijsko obrazovanje Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka

Sažetak

Predmet ovog istraživanja je povezanost morfoloških i motoričkih karakteristika sa preferentnošću odbrane na poznati napad iz programa specijalno fizičko obrazovanje. Istraživanje je vršeno na uzorku 49 studenata VŠUP iz Banje Luke, podeljenih u tri grupe na osnovu preferentnosti odbrane. Starost studenata se kretala u rasponu između 20 i 23 godine. Primenjena je baterija od 17 morfoloških, 12 motoričkih testova i 3 situacione (kriterijumske) varijable. Na osnovu rezultata dobijenih statističkom procedurom, konstatovano je da su grupe gotovo homogene. Ipak, utvrđene su određene razlike. Iz prostora motoričkih varijabli, dobijena je statistički značajna razlika među grupama, kod testa brzinske snage opružača nogu (Abalak sa zamahom ruku), gde su najbolje rezultate postigli studenti koji su pokazali najbolje rezultate odbrane tehnikama udaraca i blokova. Objašnjenje ove pojave se zasniva na karakteristikama i principima na kojima se i zasnivaju tehnike blokova i udaraca, pa je i očekivano da studenti koji su se opredelili za ovakvu vrstu odbrane pokažu najbolje rezultate u brzinskoj snazi opružača nogu. Sledeća, statistički značajna razlika među grupama dobijena je iz prostora morfoloških varijabli. Naime, najveća srednja vrednost varijable "Širina ramena" dobijena je kod grupe studenata koja je pokazala najbolje rezultate odbrane tehnikama bacanja. Ove pojava je objašnjena preko karakteristika "morfološkog sportskog tipa", odnosno odlika studenata iz ove grupe. Rezultati dobijeni ovim istraživanjem, mogli bi potaknuti i drugačija razmišljanja pri kreativnosti i pristupu obuci SFO, stoga i potrebu za daljim istraživanjem ove problematike.

Ključne reči

Reference

Blagojević, M. (1996) Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika policajaca na efikasnost učenja džudo tehnika. Beograd: Policijska akademija
Blagojević, M., Ćirković, Z., Milošević, M., Stojčić, R., Jovanović, S., Arlov, D., Dopsaj, M. (1995) Uticaj nekih adaptacionih karakteristika pripravnika milicionara na efekte učenja motoričkih algoritama i programa u specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja 11.11.1994, Beograd: Policijska akademija, str. 49-56
Jovanović, S., Milošević, M., Mudrić, R., Arlov, D. (1995) Neke metodološke smernice za dijagnostiku i prognostiku u specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja 11. 11.1994, Beograd
Kasum, G. (2001) Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika studenata FFK u Beogradu na efikasnost savladavanja programa iz rvanja. Fizička kultura, vol. 55, br. 1-4, str. 42-48
Milošević, M., Jovanović, S., Stojčić, R., Arlov, D., Blagojević, M., Dopsaj, M. (1995) Model edukacije u specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Savetovanje iz specijalnog fizičkog obrazovanja (I), 11. 11. 1994, zbornik radova, Beograd: Policijska akademija
Milošević, M., Zulić, M., Božić, S. (1989) Specijalno fizičko obrazovanje. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Mudrić, R., Jovanović, S., Milošević, M., Ćirković, Z. (1995) Predlog baterija testova za procenu složenih struktura karate tehnika u fazi usmerene obuke u SFO. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja 11. 11.1994, Beograd
Mudrić, R., Jovanović, S. (2000) Model morfoloških karakteristika studenata VŠUP. Bezbednost, Beograd, vol. 42, br. 2, str. 219-225
Mudrić, R., Jovanović, S. (2000) Model motoričkih karakteristika studenata VŠUP. u: Zbornik radova nastavnika Više škole unutrašnjih poslova, Beograd
Perić, D.B. (1994) Operacionalizacija istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd, izdanje autora
Perić, D.B. (1996) Statističke aplikacije u istraživanjima fizičke kulture. Beograd: Fine GRAF
Vuković, N.A. (2000) PC statistika i verovatnoća. Beograd: Fakultet organizacionih nauka