Pretraga punog teksta članaka
SCIndeks je hibrid citatnog indeksa i baze punog teksta. Pun tekst je dostupan samo za časopise koji zadovolje određene kriterijume. Pretraživi su, kako metapodaci, tako i puni tekstovi članaka, ako su dostupni. Pretraga punog teksta je u SCIndeksu opciona funkcija. Nije preporučljivo da se koristi onda kada se u upitu navode suviše opšti, odnosno visokofrekventni termini.

Za više informacija o pretrazi punog teksta pogledajte odeljak Osnovna pretraga.