Posebne usluge
Registrovanim korisnicima SCIndeksa na raspolaganju su neke dopunske usluge:

Moj prostor, za (re)definisanje sadržaja sopstvene baze kao dela SCIndeksa.

Moj profil, za trajno čuvanje sopstvenih zahteva za pretragu i izbor učestalosti automatskog upozorenja o novounetim člancima koji zadovoljavaju te zahteve.

Moj format, za odabir osnovnog opisa članaka koje preuzimaju iz SCIndeksa.

Moja ispravka, za korigovanje grešaka u sopstvenim radovima ili citatima.

Više informacija o posebnim uslugama dostupno je u odeljku Moj SCIndeks.