Podrška kvalitetu radova
U svim radovima obrađenim u okviru SCIndeksovog onlajn sistema za urđivanje časopisa:
  • ključne reči na engleskom jeziku dodeljuju se radovima posredstvom namenskih softverskih alata (AKwA i KwASS) koji iz naslova i sažetaka automatski ekstrahuju termine sadržane u odabranom međunarodnom rečniku/tezaurusu po izboru urednika, da bi ih ponudio autorima na izbor i usvajanje;
  • obezbeđuje se puna podudarnost između citata u tekstu radova i citata datih u popisu njihovih referenci; u te svrhe koristi se posebna alatka (CiteMatcher) koja otkriva nesaglasnosti između citata i referenci i prikazuje ih u izveštaju namenjenom otklanjanju grešaka;
  • reference se raščlanjuju na sastavne delove (autor, naslov, itd) kako bi se formatirale prema međunarodnom standardu po izboru urednika i istovremeno korigovale, odnosno nadopunile (RefFormatter).