Detalji o članku
Da biste prikazali detaljne informacije o određenom članku, kliknite na njegov naslov na listi koja je formirana kao rezultat pretrage ili listanja arhive časopisa.

S leve strane stranice nalaze se dva okvira. Gornji okvir sadrži linkove vezane za trenutno prikazani članak. Za opis ovih linkova, odnosno opcija, pogledajte odeljak Linkovi vezani za članak. Donji okvir sadrži metričke podatke o prikazanom članku. Za detaljniji opis pogledajte odeljak Metrika članka

Desni okvir stranice sadrži linkove za navigaciju, osnovne podatke o članku, sažetak (ukoliko je dostupan), ključne reči i popis citirane literature.

Navigacija

Na vrhu desnog okvira nalaze se strelice za listanje članaka.

Navigacija

Između strelica za listanje prikazan je broj pronađenih članaka (odnosno broj članaka u svesci časopisa) i trenutna pozicija na listi rezultata. Redosled kojim se članci listaju odgovara kriterijumu za sortiranje koji je postavljen na stranici sa rezultatima pretrage, odnosno redosledu članaka u svesci.

Klikom na strelice prikazuju se:

graphic prethodni članak,
graphicnaredni članak,
graphic prvi članak i
graphic poslednji članak sa liste rezultata.

Da biste se vratili na stranicu s rezultatima pretrage, odnosno na sadržaj sveske, kliknite na link graphicpovratak na rezultate (u gornjem desnom uglu).


Podaci o članku

Ispod linkova za navigaciju navedeni su:

  • sa leve strane: naslov časopisa u kome je članak objavljen i kolacija,

kolacija

  • sa desne strane: jezik, tip i DOI oznaka članka (ukoliko je dodeljena)

podaci

Za članke iz časopisa koji imaju javno dostupnu uređivačku politiku u SCIndeksu, sa desne strane, ispod DOI oznake, navedena je i oznaka Creative Commons licence CC license. Oznaka je data u formi interaktivnog linka koji vodi do opisa licence (odnosno uslova korišćenja članka) na sajtu Creative Commons. Stranica se otvara u posebnom prozoru.

U sledećem redu naveden je naslov članka.

Imena autora članka prikazana su neposredno ispod naslova u formi interaktivnih linkova. Klikom na ime pokreće se automatska pretraga i generiše lista članaka datog autora.

Uz ime autora se može javiti slovna oznaka (a, b,c itd.) koja služi za povezivanje imena sa odgovarajućom autorskom afilijacijom. Pored imena autora koji imaju registrovan ORCID identifikator stoji ikona ORCID. Klikom na ikonu dolazi se do odgovarajućeg profila u registru http://orcid.org. Stranica se otvara u posebnom prozoru i sadrži kratak CV i spisak autorovih radova, uključujući i one koji nisu objavljeni u Scindeks časopisima.

Ispod imena autora navedene su njihove afilijacije i adrese e-pošte.


Ukoliko u zahvalnici rada postoji informacija o projektu u okviru kog je nastao, normalizovani naziv i kodna oznaka projekta navedeni su ispod adresa elektronske pošte, a iznad sažetka.

Projekat

Stranica koja sadrži detalje o članku opremljena je mašinski čitljivim bibliografskim metapodacima, što znači da čitaoci koji koriste bibliografske alate (citatne menadžere) kao što su Mendeley ili Zotero mogu brzo i lako da uvezu metapodatke o članku u svoju bazu referenci:

  • Mendeley: kliknite na link „Save to Mendeley“, koji se nalazi na liniji alata Bookmarks u internet pretraživaču;
  • Zotero: kliknite na ikonu Zotero import na liniji alata koja se dodaje u internet pretraživač prilikom instalacije Zotera.

U SCIndeksu kao citatnom indeksu, posebna pažnja se posvećuje citiranim publikacijama. Liste referenci se pažljivo analiziraju, koriguju i dopunjuju. Time je omogućeno obogaćivanje popisa literature citirane u članku brojnim linkovima ka dodatnim izvorima naučnih informacija. Za detaljniji opis liste referenci pogledajte odeljak Lista referenci.