Detalji o članku
Da biste prikazali detaljne informacije o određenom članku, kliknite na njegov naslov na listi koja je formirana kao rezultat pretrage ili listanja arhive časopisa.

U levom okviru stranice sa detaljima o članku nalaze se linkovi vezani za trenutno prikazani članak. Za opis ovih linkova, odnosno opcija, pogledajte odeljak Linkovi vezani za članak.

Centralni deo stranice sadrži osnovne podatke o članku, sažetak (ukoliko je dostupan), ključne reči i popis citirane literature. Na vrhu stranice nalaze se tasteri za listanje članaka, kojima prikazujete detalje o prethodnom graphic, odnosno narednom graphicčlanku sa liste rezultata. Između tastera za navigaciju prikazan je broj pronađenih članaka i trenutna pozicija na listi rezultata. Redosled kojim se članci listaju odgovara kriterijumu za sortiranje koji je postavljen na stranici sa rezultatima pretrage. Da biste se pozicionirali na prvi članak sa liste kliknite taster graphic, a da biste se pozicionirali na poslednji članak na listi kliknite taster graphic. Da biste se vratili na stranicu s rezultatima pretrage kliknite link graphic povratak na rezultate.

Sledeći red podataka sadrži naziv časopisa u kome je članak objavljen i kolaciju sa leve strane, i jezik, tip i DOI broj članka (ukoliko je dodeljen) sa desne strane.

Imena autora članka prikazana su neposredno ispod naslova. Svako ime istovremeno je i link kojim se obavlja automatska pretraga i generiše lista članaka istog autora. Uz ime autora se može javiti slovna oznaka koja služi za povezivanje imena sa odgovarajućom autorskom afilijacijom.

Prilikom izrade SCIndeksa kao citatnog indeksa, posebna pažnja se posvećuje citiranim publikacijama. Liste referenci se pažljivo analiziraju, koriguju i dopunjuju. Time je omogućeno obogaćivanje popisa literature citirane u članku brojnim linkovima ka dodatnim izvorima naučnih informacija. Za detaljniji opis liste referenci pogledajte odeljak Lista referenci.