Logički operatori
Logički operatori se koriste za kombinovanje dva ili više traženih termina u jedan složeni upit.
Operatori se mogu upisivati između termina ili birati iz padajuće liste. Padajuća lista s operatorima postoji samo u naprednoj pretrazi, gde služi za formiranje složenih upita koji obuhvataju više polja.

Isti operatori mogu imati različite efekte u zavisnosti od toga da li se koriste za pretragu termina ili imena, unutar jednog okvira ili da bi obuhvatili termine u različitim okvirima.

Kada se koriste za pretrgu teksta unutar jedne forme za unos, nezavisno od toga da li je reč o osnovnoj ili naprednoj pretrazi, operatori imaju sledeće efekte: 

AND

Izdvaja članke koji unutar jednog, bilo kog od polja (naslovu ili sažetku ili ključnoj reči), sadrže sve zadate termine. Na primer, upit blagi AND ishemijski AND udar rezultiraće listom članaka koji sadrže sva tri termina u polju naslov.

OR

Izdvaja članke koji unutar jednog, bilo kog od polja (naslovu članka, sažetku ili ključnim rečima), sadrže bilo koji od zadatih termina. Na primer, upit blagi AND ishemijski OR udar rezultiraće listom članaka koji sadrže termin ishemijski u polju naslov, a termine  blagi i udar, u polju sažetak.

AND NOT

Izdvaja članke koji unutar jednog, bilo kog od polja (naslov članka ili sažetak ili ključne reči), sadrže prvi, ali ne i drugi termin. Na primer, upit blagi AND udar AND NOT ishemijski  rezultiraće listom članaka koji u polju naslov sadrže termine blagi i udar (možda i blagi udar ), ali ne sadrže termin ishemijski.

Kada se kombinuju tri ili više termina pomoću različitih operatora, treba imati na umu nekoliko pravila:

1. AND i AND NOT operatori imaju prioritet u odnosu na operator OR. To znači da će se deo upita koji sadrži termine povezane operatorom AND uvek izvršiti prvi. Na primer, upit ishemijski OR hemoragijski AND udar rezultiraće listom članaka koji sadrže i termine hemoragijski i udar (ovaj deo upita se izvršava prvi), ali i članke koji sadrže samo termin ishemijski.


2. Delovi upita koji su stavljeni pod zagrade imaju najviši prioritet. Na primer, upit (ishemijski OR hemoragijski) AND udar rezultiraće listom članaka koji obavezno sadrže termin udar, i istovremeno barem jedan od termina koji se nalaze unutar zagrada.


Napomena

Kada koristite formu za osnovnu pretragu, nema potrebe da upisujete operator AND. Uneti termini se automatski povezuju ovim operatorom tako da će pronađeni članci sadržati sve navedene termine u odgovarajućim poljima. Međutim, ukoliko želite da pronađete članke koji sadrže barem jedan od unetih termina, morate upotrebiti operator OR.

U pretrazi imena operatori tretiraju porodično i lično ime kao zasebna polja. Tako je omogućeno lociranje autora koji su npr. menjali prezime. Da biste izdvojili autocitate, koautore ili kocitirane autore morate koristiti naprednu pretragu i barem dva okvira za unos teksta.


Za upotrebu operatora u formiranju složenih upita uz pomoć više okvira za unos pogledajte naprednu pretragu.