Uređivanje

Javno dostupna uređivačka politika u SCIndeksu, kao i informacije o urednicima, članovima uredništva i recenzentima, pokazuju da se časopis podvrgava kontroli kvaliteta i doprinose transparentnosti uređivanja časopisa. Informacijama se pristupa preko linkova u levom okviru na stranici sa detaljima o časopisu.

Casopis

uređivačka politika

Otvara stranicu koja sadrži tekst uređivačke politike časopisa definisane u skladu sa važećim međunarodnim standardima i dobrom praksom u oblasti izdavaštva. Tekst sadrži informacije o:

  • recenzentskom postupku,
  • odgovornostima autora, uredništva i recenzenata,
  • izdavačkoj etici, kao i merama koje se preduzimaju u cilju sprečavanja plagijarizma i primenjuju u slučaju kršenja etičkih principa,
  • politici otvorenog pristupa,
  • autorskim pravima i licenciranju objavljenih radova.

Podeljen je na segmente koji se prikazuju (i skrivaju) klikom na odgovarajući podnaslov.


uredništvo

Otvara stranicu koja sadrži:

  • kratku biografiju i fotografiju urednika,
  • spisak članova uredništva i
  • listu recenzenata.

Ukoliko neko od navedenih lica ima registrovan ORCID identifikator, pored imena stoji ikona ORCID logo. Klikom na ikonu dolazi se do odgovarajućeg profila u registru https://orcid.org. Stranica se otvara u posebnom prozoru i sadrži kratak CV i spisak radova urednika ili člana uredništva, uključujući i one koji nisu objavljeni u Scindeks časopisima.