Претрага пуног текста чланака
СЦИндекс је хибрид цитатног индекса и базе пуног текста. Пун текст је доступан само за часописе који задовоље одређене критеријуме. Претраживи су, како метаподаци, тако и пуни текстови чланака, ако су доступни. Претрага пуног текста је у СЦИндексу опциона функција. Није препоручљиво да се користи онда када се у упиту наводе сувише општи, односно високофреквентни термини.

За више информација о претрази пуног текста погледајте одељак Основна претрага.