Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Info

Osnovno:
ISSN 0003-2565
eISSN 2406-2693
izdavač(i) Pravni fakultet
veb adresa www.ius.bg.ac.rs/Anali/default.htm
periodičnost tromesečno
početna godina 1953
glavni urednik Mirko Vasiljević
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Bulevar Kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd
kontakt Vasiljević Mirko
e-adresa anali@ius.bg.ac.rs
telefon 011/3027-600
Status:
kategorija časopisa PK51
CEON impakt faktor 5 0,057
referisan u SCIndeks, HEIN, EBSCO
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci