Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica - Info

Osnovno:
ISSN 0352-6852
eISSN 2334-9573
izdavač(i) Univerzitet u Novom Sadu - Građevinski fakultet, Subotica
veb adresa www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/
periodičnost polugodišnje
početna godina 1984
glavni urednik Prof. dr Miroslav T. Bešević, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
Osoba za kontakt:
kontakt Jelena Diklić
e-adresa dekanat@gf.uns.ac.rs
telefon 024/554-300 lok. 125
fax 024/554-580
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,064
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA