Sestrinska reč - Info

Osnovno:
ISSN 0354-8422
eISSN 2466-5126
izdavač(i) Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, Beograd
veb adresa www.umsts.org/casopis.html
periodičnost polugodišnje
početna godina 1996
glavni urednik Divna Kekuš, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
Kontakt:
adresa uredništva Resavska br.28/III
osoba za kontakt Divna Kekuš, dr sc. med.
e-adresa office@umsts.org
telefon 011 334 7334
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,057
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY