Journal of Serbian Society for Computational Mechanics - Info

Osnovno:
ISSN 1820-6530
izdavač(i) Mašinski fakultet
veb adresa www.sscm.kg.ac.rs/jsscm
periodičnost polugodišnje
početna godina 2007
glavni urednik Miloš Kojić
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Sestre Janjic 6, 3400 Kragujevac
e-adresa sscm@kg.ac.rs
telefon 034/334-379
Status:
kategorija časopisa PK52
CEON impakt faktor 5 0,899
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci