Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy - Info

Osnovno:
ISSN 2217-7744
prethodni naslov Anestezija i intenzivna terapija (ISSN: 1451-5253) do 2011
eISSN 2466-488X
izdavač(i) Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije, Beograd
veb adresa www.sjait.uais.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 2011
glavni urednik Dušica Stamenković, Vojnomedicinska Akademija, Medicinski fakultet, Univerziteta odbrane u Beogradu
Kontakt:
adresa uredništva Crnotravska 17 (VMA), 11000 Beograd
osoba za kontakt Nebojša Lađević
e-adresa journal.sjait@yahoo.com
telefon
Status:
kategorija časopisa C3
CEON WoS IF2 0,048
CEON WoS IF5 0,021
CEON IF5 0,055
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY