Fizička kultura

Osnovno:
ISSN 0350-3828
eISSN 2217-947X
izdavač(i) Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
veb adresa www.fizickakultura.com
periodičnost polugodišnje
početna godina 1950
glavni urednik Saša Jakovljević
Kontakt:
adresa uredništva Blagoja Parovića 156, 11030 Beograd
kontakt Saša Golub
e-adresa info@fizickakultura.com
telefon 011/3531-000
Status:
kategorija časopisa PK51, PK52, PK52
BIČ impakt faktor 5 0,167
referisan u SCIndeks
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom prihvaćenih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta