Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu - Info

Osnovno:
ISSN 0350-8501
eISSN 2560-3116
izdavač(i) Pravni fakultet, Niš
veb adresa www.prafak.ni.ac.rs/izdavastvo/zbornik-radova.html
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1962
glavni urednik Irena Pejić
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Trg Kralja Aleksandra 11, 18000 Niš
kontakt Miloš Prica
e-adresa zbornik@prafak.ni.ac.rs
telefon 018/500-221
Status:
kategorija časopisa K51, K52
CEON impakt faktor 5 0,058
referisan u HeinOnline, EBSCO, SCIndeks, CEEOL
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA