Engrami - Info

Osnovno:
ISSN 0351-2665
izdavač(i) Klinički centar Srbije - Klinika za psihijatriju i Udruženje psihijatara Srbije
veb adresa engrami.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 1979
glavni urednik Srđan D. Milovanović
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Pasterova 2, 11000 Beograd
kontakt Srđan D. Milovanović
e-adresa klinikazapsihijatrijukcs@gmail.com
telefon 011/2657-955
Status:
kategorija časopisa K51, K51
CEON impakt faktor 5 0,174
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci