Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu - Info

Osnovno:
ISSN 0352-2334
izdavač(i) Učiteljski fakultet, Beograd
veb adresa www.inovacijeunastavi.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 1983
glavni urednik Vera Ž. Radović
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Učiteljski fakultet, Kraljice Natalije 43, 11000 Beograd
e-adresa inovacije@uf.bg.ac.rs
telefon 011/3615-225/lok. 145
fax 011/2641-060
Status:
kategorija časopisa PK53
CEON impakt faktor 5 0,060
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci