Psihološka istraživanja - Info

Osnovno:
ISSN 0352-7379
eISSN 2560-306X
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
veb adresa scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0352-7379
periodičnost polugodišnje
početna godina 1976
glavni urednik Darinka Anđelković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Čika Ljubina 18–20, 11000 Beograd
kontakt Olga Marković Rosić
e-adresa ps.istrazivanja@gmail.com
telefon 011/263-9724
Status:
kategorija časopisa K51
CEON impakt faktor 5 0,167
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA