Andragoške studije - Info

Osnovno:
ISSN 0354-5415
eISSN 2466-4537
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd
veb adresa https://as.edu.rs/
periodičnost polugodišnje
početna godina 1994
glavni urednik Katarina Popović, Katedra za andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Kontakt:
adresa uredništva Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd
osoba za kontakt Miomir Despotović
e-adresa mdespoto@f.bg.ac.rs, ipa@f.bg.ac.rs, aes@sbb.rs
telefon 011/32-82-985
Status:
kategorija časopisa C2
CEON WoS IF2 0,028
CEON WoS IF5 0,025
CEON IF5 0,173
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci