New Sound - International Magazine for Music - Info

Osnovno:
ISSN 0354-818X
prethodni naslov Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku (ISSN: 0354-4362) do 2008
eISSN 1821-3782
izdavač(i) Univerzitet umetnosti u Beogradu - Fakultet muzičke umetnosti - Departman za muzikologiju, Beograd
veb adresa www.newsound.org.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2009
glavni urednik Mirjana Veselinović-Hofman
Kontakt:
adresa uredništva Kralja Milana 50, 11000 Beograd
e-adresa new.sound.journal@gmail.com
telefon 011/3245-192
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,028
referisan u ERIH – European Reference Index for the Humanities