Zaštita bilja - Info

Osnovno:
ISSN 0372-7866
izdavač(i) Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu
veb adresa www.izbis.com/casopis.html
periodičnost tromesečno
početna godina 1950
glavni urednik Nenad Dolovac
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Teodora Drajzera 9, 11000 Beograd
kontakt Nenad Dolovac
e-adresa ndolovac@yahoo.com
telefon 011/266-36-72, 266-00-49, 266-00-79
fax 011/266-98-60
Status:
kategorija časopisa PK52, PK52
CEON impakt faktor 5 0,186
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci