Tehnologija mesa

Osnovno:
ISSN 0494-9846
izdavač Institut za higijenu i tehnologiju mesa
veb adresa www.inmesbgd.com/files/cas_arhiva.html
periodičnost polugodišnje
početna godina 1960
urednik Aurelija Spirić
Kontakt:
e-adresa institut@inmesbgd.com
telefon 011/2650-655
fax 011/2651-825
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,610
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom svih podnetih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta