Međunarodna politika

Osnovno:
ISSN 0543-3657
izdavač Institut za madunarodnu politiku i privredu
veb adresa www.diplomacy.bg.ac.rs/medjunarodna.htm#thumb
periodičnost tromesečno
početna godina 1950
urednik Dragan Đukanović
Kontakt:
adresa uredništva Institut za međunarodnu politiku i privredu, Makedonska 25, 11000 Beograd
e-adresa interaff@diplomacy.bg.ac.rs
telefon 011/3373-824
Status:
kategorija časopisa PK53
BIČ impakt faktor 5 0,033