Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu - Info

Osnovno:
ISSN 1450-7552
eISSN 2334-9441
izdavač(i) Geografski fakultet
veb adresa zbornik.gef.bg.ac.rs
periodičnost godišnje
početna godina 1994
glavni urednik Ivan Ratkaj
Kontakt:
adresa uredništva Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
kontakt Ivan Ratkaj
e-adresa zbornik@gef.bg.ac.rs
telefon 011/2183-537
Status:
kategorija časopisa PK51
BIČ impakt faktor 5 0,164
referisan u Srpski citatni indeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci