Kragujevac Journal of Mathematics - Info

Osnovno:
ISSN 1450-9628
eISSN 2406-3045
izdavač(i) Prirodno-matematički fakultet
veb adresa kjm.pmf.kg.ac.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2000
glavni urednik Marija Stanić
Kontakt:
adresa uredništva Radoja Domanovića 12, P. fah 60, 34000 Kragujevac
kontakt Marija Stanić
e-adresa krag_j_math@kg.ac.rs
Status:
kategorija časopisa PK51
BIČ impakt faktor 5 1,308
referisan u SCIndeks, MathSciNet, Zentralblatt MATH
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci