Specijalna edukacija i rehabilitacija

Osnovno:
ISSN 1452-7367
prethodni naslov Istraživanja u defektologiji (ISSN: 1451-3285) do 2005
eISSN 2406-1328
izdavač Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
veb adresa www.casopis.fasper.bg.ac.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 2006
urednik Vesna Vučinić
Kontakt:
kontakt Biljana Krasić
e-adresa administrator@fasper.bg.ac.rs
telefon 011 2920 451
Status:
kategorija časopisa PK52, PK52
BIČ impakt faktor 5 0,223
referisan u Index Copernicus
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom svih podnetih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta