Specijalna edukacija i rehabilitacija - Info

Osnovno:
ISSN 1452-7367
prethodni naslov Istraživanja u defektologiji (ISSN: 1451-3285) do 2005
eISSN 2406-1328
izdavač(i) Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
veb adresa www.casopis.fasper.bg.ac.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 2006
glavni urednik Vesna Vučinić
Kontakt:
adresa uredništva Visokog Stevana 2, 11000 Beograd
kontakt Biljana Krasić
e-adresa administrator@fasper.bg.ac.rs
telefon 011 2920 451
Status:
kategorija časopisa PK52, PK52
BIČ impakt faktor 5 0,137
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci