Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" - Info

Osnovno:
ISSN 1821-1925
prethodni naslov Medicinski glasnik Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam "Zlatibor" (ISSN: 1452-0923) do 2007
eISSN 2406-131X
izdavač(i) Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", Zlatibor
veb adresa www.cigota.rs/medicinskiglasnik
periodičnost tromesečno
početna godina 2008
glavni urednik Miloš Žarković, Univerzitet u Beogradu, Medicinski Fakultet, i Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Zlatibor, 31315 Zlatibor
kontakt Mirjana Crnčević
e-adresa cigota@eunet.rs, cigota@mts.rs
telefon 031/848-030
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,036
CEON WoS IF5 0,038
CEON IF5 0,179
referisan u SCIndeks, EBSCO
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA