Facta universitatis - series: Visual Arts and Music - Info

Osnovno:
ISSN 2466-2887
izdavač(i) Univerzitet u Nišu, Niš
veb adresa casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUVisArtMus/issue/archive
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2015
glavni urednik Suzana Kostić
Kontakt:
adresa uredništva Univerzitet u Nišu. Fakultet umetnosti u Nišu. ul. Kneginje Ljubice 10. 18000 Niš
osoba za kontakt Suzana Kostić
e-adresa suzanak@artf.ni.ac.rs
telefon +381 18 522 396
Status:
kategorija časopisa K53
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,000
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine