CM: Communication and Media - Info

Osnovno:
ISSN 2466-541X
prethodni naslov CM - časopis za upravljanje komuniciranjem (ISSN: 1452-7405) do 2015
izdavač(i) Institut za usmeravanje komunikacija, Novi Sad i Fakultet političkih nauka, Beograd
veb adresa aseestant.ceon.rs/index.php/comman/about
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2016
glavni urednik Miroljub Radojković
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Stevana Momčilovića 16 b, P. fah 125, 21101 Novi Sad
kontakt Jelena Kleut
e-adresa cm@fpn.bg.ac.rs
telefon +381 (0)21 / 2100-925
Status:
referisan u SCIndeks, CEEOL, EBSCO
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci