Садржај и особине

У СЦиндексу се реферишу домаћи часописи категоризовани као периодичне публикације научног карактера. Сви часописи индексирају се систематски "од корица до корица". Поред наслова и сажетака радова, метаподатке у СЦИндексу чине и све цитиране референце. Велика већина чланака новијег датума доступна је у виду пуног текста.

Метаподаци у СЦИндекс у су дати у OAI PMH, Dublin Core формату како би се увећала њихова интероперабилност и на освову тога видљивост чланака на вебу.

Часописи реферисани у СЦИндексу подвргавају се сталном вредновању с обзиром на утицајност (импакт) у самој бази и допунски у цитатним индексима WoS. Истовремено се прате показатељи тзв. библиометријског квалитета часописа, углавном изведени из критеријума за њихово укључивање у WoS. Најбољи СЦИндекс часописи, одабрани према посебним мерилима (интернационалности) допунски се прате и препоручују за реферисање издавачима међународних цитатних база података.

Пре објављивања СЦИндекс референце се детаљно рашчлањују на саставне делове, како би се могле форматирати према различитим издавачким стандардима, повезати (линковати) с примарним изворима ако постоје онлајн, кориговати за пропусте и грешке и најзад нормализовати. Сврха нормализације је да се увећа видљивост цитираних радова на вебу и да се обезбеди прикладна метрика за рачунање утицајности (импакта) различитих научних ентитета: појединаца, институција, пројеката, часописа, издавача, научних скупова.

Референце у часописима који се индексирају у СЦИндексу, али не подвргавају контроли квалитета (Основни и Проширени пакет) се не рашчлањују, нити приказују у апликацији. Стога се показатељи библиометријског квалитета заснивани на особинама референци за те часописе не могу генерисати, нити у њима могу бити оперативне функције које обезбеђују интегрисаност радова, нпр. функција "повезани чланци". Из истог разлога такви часописи не учествују у утврђивању цитираности других часописа.

СЦИндекс има следеће главне особине и функције:

Доступност

СЦИндекс је хибридна база података која поред метаподатака и цитатних информација о радовима нуди и пуне текстове чланака из свих часописа који су се одлучили за отворени приступ посредством СЦИндекса и подвргавају се контроли квалитета. Доступност пуног текста је омогућена захваљујућу Репозиторијуму СЦИндекса.

Видљивост

Искуства показују да је видљивост кључ који часописима отвара врата утицајности и репутације. У СЦИндексу се користе различити инструменти којима се повећава видљивост како часописа, чланака и цитираних референци, тако и уредника часописа и рецензената, али и пројеката у оквиру којих су чланци настали.

Претраживост

СЦИндекс омогућава основно и напредно претраживање помоћу Булових оператора. Поред сажетака и чланака у пуном тексту, могу се претраживати и аутори радова и цитираних референци. Претраживање часописа омогућено је у Библиометријском извештају о часописима.

Нормализација

Афилијативне институције аутора, све цитиране референце и подаци о пројектима, као и њиховим финансирајућим институцијама (фондовима) морају се нормализовати да би се могли користити у евалуативне сврхе. Нормализација се обавља с ослонцем на релевантне нормативне листе и базе података.

Контрола квалитета

СЦИндекс часописи се подвргавају интензивној контроли квалитета. Пажња је првенствено усмерена на чланке, али прати се и рад уредништава и рецензената. Механизми тзв. наметања квалитета примењују се кад год је то могуће. Тај приступ је знатно више примењен у часописима који се објављују посредством СЦИндекс Асистента. Ефикасност контроле мери се у Библиометријском извештају о часописима.

Легитимност

Легитимност часописа обезбеђује се сталним праћењем спровођења прокламованих етичких принципа, као и издавачке политике и политике лиценцирања. У СЦИндексу се, као цитатном индексу, посебна пажња посвећује легитимности цитата. Часописи се систематски прате како би се открили и спречили проблематични обрасци цитирања, као што су манипулативно аутоцитирање и прекомерно узајамно цитирање (цитатни картели).

Промоција

СЦИндекс је првенствено платформа за промоцију часописа, али он истовремено служи и промоцији чланака, њихових аутора, институција у којима су запослени и, на послетку, пројеката и фондова из којих се они финансирају.

Праћење

СЦИндекс часописи се добровољно, у интересу сопственог развоја, подвргавају спољашњем мониторингу од стране ЦЕОН-а. Прате се све онлајн активности уредника, уредништава и рецензената. Уређивачки одбори добијају повратну информацију у форми квантификованих података посредством СЦИндекса и Библиометријског извештаја о часописима.

Вредновање

За ЦЕОН као издавача, СЦИндекс је првенствено алатка који се користи у процесу евалуације. Оцењују се готово сви ентитети СЦИндекса, а неки од њих се и рангирају. Већина ентитета, а нарочито часописи, рецензенти, аутори, пројекти, институције и фондови, подвргава се вредновању, док се остали (радови и цитиране референце) користе у вредновању других ентитета. Подаци за евалуацију прикупљају се из СЦИндекса, укључујући и СЦИндекс Асистент, као и WoS-а, да би се детаљно обрадили и објавили у Библиометријском извештају о часописима.