Zaštita privatnosti korisnika

Da bi koristili lične usluge u okviru servisa MojSCIndeks, korisnici moraju da se registruju i pritom da o sebi daju osnovne lične podatke, kao što su prezime i ime, akademsko zvanje ili adresa e-pošte. Neke od tih informacija, kao što je srednje slovo, koriste se za punu identifikaciju autora radova i citata, dok neke druge, npr. zvanje i položaj, služe u analizama koje imaju za cilj poboljšanje upotrebljivosti SCIndeksa za razne kategorije korisnika. Elektronske adrese se mogu upotrebiti od strane izdavača radi onlajn ispitivanja javnog mnjenja korisnika o SCIndeksu.

Sve informacije lične prirode striktno se čuvaju kao poverljivi podaci. Pristup tim podacima dopušten je veoma ograničenom broju osoba koje rade na održavanju SCIndeksa. Lični podaci korisnika ne mogu se ustupiti bilo kome, ni pod kakvim okolnostima.