Uslovi korišćenja i autorska prava

Pristup SCIndeksu, njegovo pretraživanje, preuzimanje punog teksta SCIndeksa u istraživačke svrhe, kao i uspostavljanje linkova ka njegovom sadržaju, neograničeno je i besplatno za sve. Od korisnika se očekuje da pritom poštuju zakonske odredbe koje se odnose na autorska prava i dobre običaje upotrebe otvorenih Web izvora.

Nosilac autorskih prava nad softverom za upravljanje i metapodacima sadržanim u SCIndeksu je Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci kao agregator i izdavač baze.

Autorska prava za radove u vidu punog teksta pripadaju autorima i izdavačima časopisa. Pojedini SCIndeks časopisi regulisali su pravo korišćenja dokumenata u punom tekstu primenom Creative Common licenci. Ako podatak o licenci nije dostupan, podrazumeva se da su sva prava zadržana i da se sadržaj ne sme koristiti bez pisane saglasnosti nosilaca autorskih prava.

Kopiranje SCIndeksa ili njegovih delova radi preštampavanja ili distribucije na neki drugi način, tj. preuzimanje materijala iz SCIndeksa radi izrade baza užeg opsega ili izmenjenog oblika, odnosno prenosa sadržaja SCIndeksa u institucionalne prezentacije i repozitorijume, kao i stvaranje uslova drugima da preuzmu bazu u bilo kom obimu i obliku (štampanom ili elektronskom) bez saglasnosti nosilaca autorskih prava, strogo je zabranjeno po zakonu.

Sistematsko preuzimanje je dopušteno izdavačima časopisa koji pretplaćuju SCIndeks. Ograničeno je na informacije koje sami obezbeđuju i obavlja se posebnim postupkom, na poseban zahtev.