Česta pitanja

O referisanim radovima

SCIndeks se, počev od 2015. godine, održava samofinansiranjem izdavača časopisa. Izdavači koji su se pridružili tom modelu održavanja nisu voljni da pokrivaju troškove onih izdavača/časopisa koji ne žele (ili na žalost nisu u stanju) da za svoje zapise snose troškove eksploatacije. Ti troškovi čine značajnu stavku u održavanju SCIndeksa. O njihovoj visini odlučuje provajder, a ne CEON kao izdavač SCIndeksa.
SCIndeks referiše samo radove objavljene u odabranim domaćim časopisima i to samo u određenom periodu. Radovi objavljeni u nečasopisnim publikacijama (knjige/monografije, poglavlja u zbirkama, saopštenja u zbornicima i sl.) se ne indeksiraju.
Zato što Vaš rad nije klasifikovan kao članak. Pored članaka indeksiraju se i prikazi knjiga/monografija, koji se posebno označavaju. Objavljeni prilozi druge vrste, koji nemaju odgovarajuću opremu i relativno trajnu vrednost (vesti, memorijali, saopštenja, sažeci sa skupova i sl.) se načelno ne indeksiraju u citatnim bazama podataka, pa tako ni u SCIndeksu.
Unos časopisa i članaka objavljenih u periodu 1996-2001. obavljen je retroaktivno. Izuzetno neka od tih godišta nisu popunjena, pošto neke sveske izdavači časopisi nisu bili u stanju da obezbede. Broj radova izostavljenih iz takvih razloga je zanemarljivo mali.

O referisanim časopisima

Zato što je baza SocioFakt u kojoj su časopisi iz te šire oblasti nauke referisani od 1991. godine nadalje, u celini pridružena SCIndeksu. To ne umanjuje vrednost SCIndeksa kao izvora za vrednovanje. Vrednovanje zasnovano na citiranosti je i inače dopušteno samo po oblastima nauke zasebno. Vremenska pokrivenost pojedinih oblasti u bazama treba da zavisi od brzine zastarevanja naučnih informacija. U oblasti humanističkih i društvenih nauka informacije zastarevaju sporije.
Novopokrenuti časopisi podvrgavaju se istom postupku ocene podobnosti (skrining) kao i časopisi koji se već referišu u SCIndeksu. Neophodno je da izdavač/urednik časopisa prethodno dostavi podatke o časopisu u Narudžbenici i tom prilikom se izjasni za koji nivo predstavljanja (paket) je zainteresovan. Novopokrenuti časopisi se ne prate da bi im se ocenila podobnost ako se pretplate na usluge koje im obezbeđuje kontrolu kvaliteta (Napredni ili Profesionalni) ili ako to obezbeđuju posredstvom nekog drugog servisa umesto o okviru SCIndeksa.
U citatnim indeksima ne indeksiraju se knjige/monografije. Jedan od glavnih razloga za to je što ne postoji opšteprihvaćena praktična definicija naučnih monografija. Posebno je teško razlikovati monografije od udžbenika. CEON se bavi bibliometrijskim analizama koje će možda rezultirati zadovoljavajućim merilima za izdvajanje naučnih monografija u društvenim i humanističkim naukama.
Zato što se u SCIndeksu referišu časopisi koji se izdaju u Srbiji i prate u okviru posebnog programa podrške časopisima, nezavisno od toga da li imaju međunarodni status ili orijentaciju. Nije nedopušteno da se metapodaci radova nude u više različitih bibliografskih baza. Nasuprot tome, poželjno je da pun tekst rada u svojoj konačnoj (važećoj, revidiranoj) formi bude na jednoj jedinoj veb adresi.
Da. Časopisi koji se objavljuju u drugim zemljama Jugoistočne Evrope indeksiraju se u bazi privremeno. Ti časopisi će biti dislocirani u CEON-ovu regionalnu verziju SCIndeksa kada se ona (ponovo) publikuje.

O pokazateljima učinka

SCIndeks, kao i drugi citatni indeksi, to omogućava, ali ne obezbeđuje. Za vrednovanje institucija potrebna je dopunska obrada kojom se odgovarajući podaci normiraju i nakon toga računa tzv. frakciona institucionalna citiranost. Za citiranost domaćih akreditovanih istraživačkih ustanova razvijena je zasebna web aplikaciju (SEESASmE).
Citatni indeksi omogućavaju računanje impakta, ali ga ne nude neposredno. U slučaju SCIndeks časopisa to je i nepotrebno, pošto su pokazatelji te vrste (zajedno s brojnim drugim merama kvaliteta časopisa) dostupni u Bibliometrijskom izveštaju o časopisima.

O greškama

Nikako. Usluga Moja ispravka na raspolaganju je samo registrovanim korisnicima.
Većina podataka unosi se u SCIndeks preuzimanjem iz radova položenih u Repozitorijum punog teksta. U nekim slučajevima izdavači/uredništva ne položu u Repozitorijum poslednju elektronsku verziju rada, tj. onu koja je verna originalu. Pored toga, manje greške se neizbežno događaju i tokom obrade podataka. Broj takvih grešaka provereno je manji u SCIndeksu nego u svim drugim poznatim citatnim indeksima. Zato je predviđena procedura za njihovo otklanjanje, nezavisno od toga kada su i kako nastale. Molimo Vas da se registrujete i prijavite grešku koristeći Moju ispravku. Ispravka grešaka je u Vašem najboljem interesu.
Promene postoje (i dopuštene su) u podacima o radu (metapodacima), a nikako u samom radu, tj. punom tekstu članka. Neke promene nastaju ispravljanjem grešaka u referencama, njihovim upotpunjavanjem i normiranjem, kako bi poslužile vrednovanju učinka. Neke reference su ispuštene, jer nisu bibliografski legitimne. Mogućno je da neke (retke) legitimne reference nisu unete, posebno onda kada su date u fus-notama, kada ih je teško razlikovati od napomena. Takvi propusti se rutinski otklanjaju na zahtev autora. Molimo Vas da se registrujete i prijavite grešku koristeći Moju ispravku.
Velika većina jeste. To posebno važi za naslove referenci koji su povezani s radovima u samom SCIndeksu, kao i radovima predstavljenim u međunarodnim bazama i servisima, što se može prepoznati prema vrsti linkova datih uz svaku referencu.
Zato što ste pod tim oblikom imena objavili rad ili bili citirani. Prezimena i imena autora radova se u SCIndeksu normiraju (izjednačavaju), ali samo za potrebe pretrage. Prezimena i imena autora citata normirana su u meri u kojoj je to tehnički moguće. Postupci za normiranje stalno se unapređuju, a broj normiranih autorskih imena povećava.
Izvinjavamo se zbog zaista niskog kvaliteta engleskih sažetaka u nekim radovima, odnosno časopisima. Za kvalitet te vrste informacija odgovorni su isključivo autori radova i uredništva časopisa. U toku pripreme materijala za unos otklanjaju se samo greške u pravopisu i evidentne gramatičke greške.

O registraciji

Upotrebite opciju Zaboravljena lozinka i obezbediće Vam se novi registracioni podaci. Postupak je detaljnije opisan u Pomoći pod "Registracija".
Za to nema nikakvog razloga. SCIndeks Vam garantuje punu anonimnost. Čineći to rizikujete da budete prepoznati kao nekorektan korisnik.
Nije. Registracija uzima malo vremena, a usluge registrovanim korisnicima mogu biti upotrebljive samo ako su personalizovane.
Ulogujte se i upotrebite Moj nalog. Na Lični podaci dostupne su Vam sve informacije o Vama koje možete menjati u svako doba. Sadržaj u Vašem Mom SCIndeksu ostaće pritom nepromenjen.

Ostalo

Takvi radovi imaju sažetke na nekom drugom jeziku. Časopisi međunarodnih izdavača sa sedištem u Srbiji su obavezni da publikuju sažetke na srpskom jeziku, ali to uvek ne čine. Časopisi koji to praktikuju dobijaju niže ocene na odgovarajućem pokazatelju bibliometrijskog kvaliteta.
Na žalost ne možemo Vam u tome pomoći. Izdavač SCIndeksa je agregator, a ne servis za isporuku. Morate da se obratite izdavaču, odnosno uredništvu. Upotrebite e-adresu koja je dostupna u SCIndeksu.
SCIndeks ne podržava pretplatu na referisane časopise. Morate da se obratite izdavaču, odnosno uredništvu. Možete da upotrebite adresu koja je dostupna u SCIndeksu.