Česta pitanja

O referisanim radovima

SCIndeks referiše samo radove objavljene u odabranim kategorizovanim domaćim časopisima i to samo u određenom periodu. Radovi objavljeni u nečasopisnim publikacijama (knjige/monografije, poglavlja u zbirkama, saopštenja u zbornicima i sl. se ne indeksiraju u citatnim bazama podataka.
Zato što Vaš rad nije klasifikovan kao članak. Pored članaka indeksiraju se i prikazi knjiga/monografija, koji se posebno označavaju. Objavljeni prilozi druge vrste, koji nemaju odgovarajuću opremu i relativno trajnu vrednost (vesti, memorijali, saopštenja, sažeci sa skupova i sl.) se načelno ne indeksiraju u citatnim bazama podataka. Rad takođe može biti izostavljen iz SCIndeksa zato što je nedvosmisleno utvrđeno da je plagiran, u celini ili delimično.
Retroaktivni unos časopisa i članaka objavljenih u periodu 1996-2001. je u toku. Ta godišta su u SCIndeksu popunjena neravnomerno. Ako rad nedostaje, a objavljen je u tom periodu, to znači da će biti unet u bazu naknadno.

O referisanim časopisima

Zato što je baza SocioFakt u kojoj su časopisi iz te šire oblasti nauke referisani od 1991. godine nadalje, u celini pridružena SCIndeksu. To ne umanjuje vrednost SCIndeksa kao izvora za vrednovanje. Vrednovanje je i inače dopušteno samo unutar pojedinih oblasti nauke. Vremenska pokrivenost pojedinih oblasti nauke u bazama treba da zavisi od brzine zastarevanja naučnih informacija. U oblasti humanističkih i društvenih nauka informacije sporije zastarevaju. Zato je upravo u toku retroaktivni unos časopisa iz oblasti humanističkih nauka.
Novopokrenuti časopisi podvrgavaju se istom postupku ocene podobnosti (skrining) kao i časopisi koji se već referišu u SCIndeksu. Neophodno je da se časopis prethodno dostavi u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije u papirnom i elektronskom obliku. U popratnom aktu izdavač, odnosno uredništvo, se istovremeno izjašnjava o tome da li je saglasno da se časopis predstavlja u SCIndeksu na nivou punog teksta.
U citatnim indeksima ne indeksiraju se knjige/monografije. Jedan od glavnih razloga za to je što ne postoji opšteprihvaćena praktična definicija naučnih monografija. Posebno je teško razlikovati monografije od udžbenika. CEON se bavi bibliometrijskim analizama koje će možda rezultirati zadovoljavajućim merilima za izdvajanje naučnih monografija u društvenim i humanističkim naukama.
Zato što se u SCIndeksu referišu svi časopisi koji se izdaju u Srbiji i prate u okviru posebnog programa ministarstva nadležnog za nauku, nezavisno od toga da li imaju međunarodni status ili orijentaciju.
Unos i obrada godišta 2000. i 2001. obavlja se retroaktivno, postupno i od nedavna. Puna pokrivenost tih godišta obezbediće se do kraja marta 2009. godine.
Ne mogu! SCIndeks je informacioni izvor koji se finansira iz budžeta Vlade Republike Srbije. Prethodne inicijative izdavača SCIndeksa da se izgradi regionalni citatni indeks, koji bi bio koristan zbog znatne saradnje i citatne razmene, nije uspeo zbog nedostatka interesa naučnih vlasti u tim zemljama.

O pokazateljima učinka

SCIndeks, kao i drugi citatni indeksi, to omogućava, ali ne obezbeđuje. Za vrednovanje institucija potrebna je dopunska obrada kojom se odgovarajući podaci normiraju i nakon toga računa tzv. frakciona institucionalna citiranost. Takva citiranost domaćih akreditovanih istraživačkih ustanova, i to samo za radove objavljene u SCIndeksu i WoS u određenom periodu, vidljiva je na portalu DOPISNIca.
Citatni indeksi omogućavaju, ali direktno ne obezbeđuju takvu mogućnost. U slučaju domaćih časopisa to je i nepotrebno, pošto je citiranost, izražena na više načina, kao i mnogi drugi pokazatelji kvaliteta časopisa, javno dostupna u Bibliometrijskom izveštaju o časopisima.

O greškama

Nikako. Usluga Moja ispravka na raspolaganju je samo registrovanim korisnicima.
Većina podataka unosi se u SCIndeks preuzimanjem iz Repozitorijuma NBS. U nekim slučajevima izdavači/uredništva ne položu u Repozitorijum poslednju elektronsku verziju rada, tj. onu koja je verna originalu. Greške se neizbežno događaju i tokom obrade podataka. Broj takvih grešaka provereno je manji u SCIndeksu nego u svim drugim poznatim citatnim indeksima. Zato je predviđena procedura za njihovo otklanjanje, nezavisno od toga kada su i kako nastale. Molimo Vas da se registrujete i prijavite grešku koristeći Moju ispravku. Ispravka grešaka je u najboljem interesu autora.
Promene postoje (i dopuštene su) u podacima o radu (metapodacima), a nikako u samom radu, tj. punom tekstu članka. Neke promene nastaju ispravljanjem grešaka u referencama, njihovim upotpunjavanjem i normiranjem, kako bi poslužile vrednovanju učinka. Neke reference su ispuštene, jer nisu bibliografski legitimne. Mogućno je da neke (retke) legitimne reference nisu unete, posebno onda kada su date u fus-notama, kada ih je teško razlikovati od napomena. Takvi propusti se rutinski otklanjaju na zahtev autora. Molimo Vas da se registrujete i prijavite grešku koristeći Moju ispravku.
Velika većina jeste. To posebno važi za naslove referenci koji su povezani s radovima u samom SCIndeksu, kao i radovima predstavljenim u međunarodnim bazama i servisima, što se može prepoznati prema vrsti ikone date uz svaku referencu.
Zato što ste pod tim oblikom imena objavili rad ili bili citirani. Prezimena i imena autora radova se u SCIndeksu normiraju (izjednačavaju), ali samo za potrebe pretrage. Prezimena i imena autora citata normirana su u meri u kojoj je to tehnički moguće. Postupci za normiranje stalno se unapređuju, a broj normiranih autorskih imena povećava.
Izvinjavamo se zbog zaista niskog kvaliteta engleskih sažetaka u nekim radovima, odnosno časopisima. Za kvalitet te vrste informacija odgovorna su uredništva časopisa, odnosno autori radova. U toku pripreme materijala za unos bilo je mogućno otkloniti samo greške u pravopisu i evidentne gramatičke greške.

O registraciji

Upotrebite opciju Zaboravljena lozinka i obezbediće Vam se novi registracioni podaci. Postupak je detaljnije opisan u Pomoći pod "Registracija".
Za to nema nikakvog razloga. SCIndeks Vam garantuje punu anonimnost. Čineći to rizikujete da budete prepoznati kao nekorektan korisnik.
Nije. Registracija uzima malo vremena, a usluge registrovanim korisnicima mogu biti upotrebljive samo ako su personalizovane.
Ulogujte se i upotrebite Moj nalog. Na Lični podaci dostupne su Vam sve informacije o Vama koje možete menjati u svako doba. Sadržaj u Vašem Mom SCIndeksu ostaće pritom nepromenjen.

Ostalo

Takvi radovi imaju sažetke na nekom drugom jeziku. Časopisi međunarodnih izdavača sa sedištem u Srbiji nisu obavezni da publikuju sažetke na srpskom jeziku, mada je to poželjno. Radovi bez sažetaka referišu se u SCIndeksu samo izuzetno. Časopisima koji to praktikuju preti opasnost da budu isključeni iz SCIndeksa.
Na žalost ne možemo Vam u tome pomoći. Izdavač SCIndeksa je agregator, a ne servis za isporuku. Takođe, ne naplaćujemo bilo kakve usluge. Morate da se obratite izdavaču, odnosno uredništvu. Možete da upotrebite adresu koja je dostupna u SCIndeksu.
Na žalost ne možemo Vam u tome pomoći. Morate da se obratite izdavaču, odnosno uredništvu. Možete da upotrebite adresu koja je dostupna u SCIndeksu