Честа питања

О реферисаним радовима

СЦИндекс се, почев од 2015. године, одржава самофинансирањем издавача часописа. Издавачи који су се придружили том моделу одржавања нису вољни да покривају трошкове оних издавача/часописа који не желе (или на жалост нису у стању) да за своје записе сносе трошкове експлоатације. Ти трошкови чине значајну ставку у одржавању СЦИндекса. О њиховој висини одлучује провајдер, а не ЦЕОН као издавач СЦИндекса.
СЦИндекс реферише само радове објављене у одабраним домаћим часописима и то само у одређеном периоду. Радови објављени у нечасописним публикацијама (књиге/монографије, поглавља у збиркама, саопштења у зборницима и сл.) се не индексирају.
Зато што Ваш рад није класификован као чланак. Поред чланака индексирају се и прикази књига/монографија, који се посебно означавају. Објављени прилози друге врсте, који немају одговарајућу опрему и релативно трајну вредност (вести, меморијали, саопштења, сажеци са скупова и сл.) се начелно не индексирају у цитатним базама података, па тако ни у СЦИндексу.
Унос часописа и чланака објављених у периоду 1996-2001. обављен је ретроактивно. Изузетно нека од тих годишта нису попуњена, пошто неке свеске издавачи часописи нису били у стању да обезбеде. Број радова изостављених из таквих разлога је занемарљиво мали.

О реферисаним часописима

Зато што је база СоциоФакт у којој су часописи из те шире области науке реферисани од 1991. године надаље, у целини придружена СЦИндексу. То не умањује вредност СЦИндекса као извора за вредновање. Вредновање засновано на цитираности је и иначе допуштено само по областима науке засебно. Временска покривеност појединих области у базама треба да зависи од брзине застаревања научних информација. У области хуманистичких и друштвених наука информације застаревају спорије.
Новопокренути часописи подвргавају се истом поступку оцене подобности (скрининг) као и часописи који се већ реферишу у СЦИндексу. Неопходно је да издавач/уредник часописа претходно достави податке о часопису у Наруџбеници и том приликом се изјасни за који ниво представљања (пакет) је заинтересован. Новопокренути часописи се не прате да би им се оценила подобност ако се претплате на услуге које им обезбеђује контролу квалитета (Напредни или Професионални) или ако то обезбеђују посредством неког другог сервиса уместо о оквиру СЦИндекса.
У цитатним индексима не индексирају се књиге/монографије. Један од главних разлога за то је што не постоји општеприхваћена практична дефиниција научних монографија. Посебно је тешко разликовати монографије од уџбеника. ЦЕОН се бави библиометријским анализама које ће можда резултирати задовољавајућим мерилима за издвајање научних монографија у друштвеним и хуманистичким наукама.
Зато што се у СЦИндексу реферишу часописи који се издају у Србији и прате у оквиру посебног програма подршке часописима, независно од тога да ли имају међународни статус или оријентацију. Није недопуштено да се метаподаци радова нуде у више различитих библиографских база. Насупрот томе, пожељно је да пун текст рада у својој коначној (важећој, ревидираној) форми буде на једној јединој веб адреси.
Не могу. СЦИндекс је информациони извор који ограничен на часописе из Републике Србије. За подршку часописа из региона ЦЕОН је развио засебну веб апликацију (SEESASmE).

О показатељима учинка

СЦИндекс, као и други цитатни индекси, то омогућава, али не обезбеђује. За вредновање институција потребна је допунска обрада којом се одговарајући подаци нормирају и након тога рачуна тзв. фракциона институционална цитираност. За цитираност домаћих акредитованих истраживачких установа развијена је засебна веб апликацију (SEESASmE).
Цитатни индекси омогућавају рачунање импакта, али га не нуде непосредно. У случају СЦИндекс часописа то је и непотребно, пошто су показатељи те врсте (заједно с бројним другим мерама квалитета часописа) доступни у Библиометријском извештају о часописима.

О грешкама

Никако. Услуга Моја исправка на располагању је само регистрованим корисницима.
Већина података уноси се у СЦИндекс преузимањем из радова положених у Репозиторијум пуног текста. У неким случајевима издавачи/уредништва не положу у Репозиторијум последњу електронску верзију рада, тј. ону која је верна оригиналу. Поред тога, мање грешке се неизбежно догађају и током обраде података. Број таквих грешака проверено је мањи у СЦИндексу него у свим другим познатим цитатним индексима. Зато је предвиђена процедура за њихово отклањање, независно од тога када су и како настале. Молимо Вас да се региструјете и пријавите грешку користећи Моју исправку. Исправка грешака је у Вашем најбољем интересу.
Промене постоје (и допуштене су) у подацима о раду (метаподацима), а никако у самом раду, тј. пуном тексту чланка. Неке промене настају исправљањем грешака у референцама, њиховим употпуњавањем и нормирањем, како би послужиле вредновању учинка. Неке референце су испуштене, јер нису библиографски легитимне. Могућно је да неке (ретке) легитимне референце нису унете, посебно онда када су дате у фус-нотама, када их је тешко разликовати од напомена. Такви пропусти се рутински отклањају на захтев аутора. Молимо Вас да се региструјете и пријавите грешку користећи Моју исправку.
Велика већина јесте. То посебно важи за наслове референци који су повезани с радовима у самом СЦИндексу, као и радовима представљеним у међународним базама и сервисима, што се може препознати према врсти линкова датих уз сваку референцу.
Зато што сте под тим обликом имена објавили рад или били цитирани. Презимена и имена аутора радова се у СЦИндексу нормирају (изједначавају), али само за потребе претраге. Презимена и имена аутора цитата нормирана су у мери у којој је то технички могуће. Поступци за нормирање стално се унапређују, а број нормираних ауторских имена повећава.
Извињавамо се због заиста ниског квалитета енглеских сажетака у неким радовима, односно часописима. За квалитет те врсте информација одговорни су искључиво аутори радова и уредништва часописа. У току припреме материјала за унос отклањају се само грешке у правопису и евидентне граматичке грешке.

О регистрацији

Употребите опцију Заборављена лозинка и обезбедиће Вам се нови регистрациони подаци. Поступак је детаљније описан у Помоћи под "Регистрација".
За то нема никаквог разлога. СЦИндекс Вам гарантује пуну анонимност. Чинећи то ризикујете да будете препознати као некоректан корисник.
Није. Регистрација узима мало времена, а услуге регистрованим корисницима могу бити употребљиве само ако су персонализоване.
Улогујте се и употребите Мој налог. На Лични подаци доступне су Вам све информације о Вама које можете мењати у свако доба. Садржај у Вашем Мом СЦИндексу остаће притом непромењен.

Остало

Такви радови имају сажетке на неком другом језику. Часописи међународних издавача са седиштем у Србији су обавезни да публикују сажетке на српском језику, али то увек не чине. Часописи који то практикују добијају ниже оцене на одговарајућем показатељу библиометријског квалитета.
На жалост не можемо Вам у томе помоћи. Издавач СЦИндекса је агрегатор, а не сервис за испоруку. Морате да се обратите издавачу, односно уредништву. Употребите е-адресу која је доступна у СЦИндексу.
СЦИндекс не подржава претплату на реферисане часописе. Морате да се обратите издавачу, односно уредништву. Можете да употребите адресу која је доступна у СЦИндексу.