Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2018, vol. 66, br. 2, str. 89-105
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AlaniPFB1802089T

Creative Commons License 4.0
Da li je pravo sledovanja ustavom zaštićeni imovinski interes i u odnosu na Republiku Srbiju - II deo
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: nenad.tesic@ius.bg.ac.rs

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije

Sažetak

Autor u ovom radu istražuje one krivičnopravne mere koje nisu usmerene na ličnost učinioca već neposredno utiču na njegovu imovinsku poziciju: oduzimanje predmeta izvršenja krivičnog dela, oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delom, oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. U tom kontekstu se postavlja pitanje kakav je odnos tih mera i prava trećih lica na oduzetim dobrima. Ako se osnovni pravnopolitički cilj sveobuhvatnog oduzimanja imovine ogleda u sprečavanju bogaćenja kriminalnih organizacija, a suština hipoteke je u zaštiti prava njenog imaoca erga omnes, onda nije teško zamisliti situaciju u kojoj se pravo sledovanja hipotekarnog poverioca sučeljava sa tom krivičnopravnom merom izrečenom hipotekarnom dužniku. Upravo tu situaciju autor smatra adekvatnim testom za razrešenje dileme o tome da li je pravo sledovanja imovinski interes koji uživa punu ustavnopravnu zaštitu. Autor pokušava da pronađe 'Arijadninu nit' koja bi nas izvela iz 'pravnog lavirinta', onoga što je opravdana reakcija države u borbi protiv organizovanog kriminala i onoga što se smatra primerenom zaštitom subjektivnih prava obezbeđenih poverilaca. U radu se ističe da se u odgovoru na pitanje ima li hipotekarni poverilac pravo sledovanja u odnosu na državu, ako se mera sveobuhvatnog oduzimanja odnosi na hipotekovanu nepokretnosti, pre svega mora voditi računa o savesnosti hipotekarnog poverioca. Pritom taj subjektivni element sudovi moraju da ocenjuju uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, a naročito: vreme nastanka hipoteke (u odnosu na iniciranje postupka oduzimanja), ukupne poslovne i druge odnose hipotekarnog poverioca i dužnika, kao i objektivne promene u njihovim imovinskim prilikama pre i posle zasnivanja hipoteke.

Ključne reči

Reference

Boucht, J. (2013) Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU: On Striking a Balance between Efficiency, Fairness and Legal Certainty. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 21(2): 127-162
Carss-Frisk, M. (2001) The right to property: A guide to the implementation of article 1 of protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights. u: Human rights handbooks, Strasbourg: Council of Europe, No. 4
Council of Europe, European Court of Human Rights (2014) Practical guide on admissibility criteria. Strasbourg
Fukumi, S. (2008) Cocaine Trafficking in Latin America: EU and US Policy Responses. Aldershot, Burlington: Ashgate Publishing
Gluščević, J. (2015) Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom. Beograd: Univerziteta Union - Pravni fakultet, doktorska disertacija
Golay, C., Cismas, I. (2010) Legal Opinion: The Right to Property from a Human Rights Perspective
Govedarica, M., Vujić, D. (2012) Uporednopravni sistemi oduzimanja nezakonite imovine sagledani kroz odluke Evropskog suda za ljudska prava. Pravna riječ, 33
Grgić, A., i dr. (2007) The right to property under the European Convention on Human Rights: A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights and its protocols. u: Human rights handbooks, Strasbourg: Council of Europe, No. 10
Hiber, D., Živković, M. (2015) Obezbeđenje i učvršćenje potraživanja. Beograd
King, C., Walker, C., ur. (2014) Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets. Abingdon, New York: Routledge
Kommers, D. (1997) The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, II edition. London: Duke University Press
Kommers, D.P., Miller, R.A., Kommers, D.P., Miller, R.A. (2012) The Federal Constitutional Court. u: The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Duke University Press, str. 3-41
Krane, J.A. (2010) Civil Forfeiture and the Canadian Constitution. Toronto: University of Toronto
Levy, L.W. (1996) A License to Steal: The Forfeiture of Property. Chapel Hill: The University of North Carolina Press
Matthews, M. (2016) Civil asset forfeiture and the constitution. Institute for Policy Innovation Ideas, 70 http://www.ipi.org/docLib/20160218_CivilAssetForfeitureFinal.pdf, 28.jun 2017
Nelson, S. (2016) The constitutionality of civil forfeiture. Yale Law Journal, 125(8)
Nikšić, S. (2012) Imovina u građanskom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 62(5-6)
Panov, S.I. (1998) O zajedničkoj svojini u braku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 46, br. 1-3, str. 54-72
Pavlović, Đ. (1868) Hipotekarno pravo u Kneževini Srbiji. Beograd
Povlakić, M. (2009) Stvarnopravno osiguranje kredita u Bosni i Hercegovini. u: Josipović T. [ur.] Stvarnopravno uređenje u tranzicijskim zemljama, Stanje i perspektive, Zagreb
Pradel, Ž. (2009) Komparativno krivično pravo, Sankcije. Beograd: Pravni fakultet
Radić, D. (2016) Imovinski odnosi u braku. Banja Luka
Savona, E., ur. (1997) Responding to Money Laundering: International Perspectives. Amsterdam
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2014) Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije. Beograd
Stone, J.R. (2005) The Routledge Dictionary of Latin Quotations: The Illiterati's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings. New York, London: Routledge
Tešić, N. (2006) O zajedničkoj imovini supružnika. Pravni život, vol. 55, br. 10, str. 259-277
van der Walt, A. (2000) Civil Forfeiture of Instrumentalities and Proceeds of Crime and the Constitutional Property Clause. South African Journal on Human Rights, 16(1): 1-45
Vettori, B. (2006) Tough on criminal wealth: Exploring the practice of proceeds from crime confiscation in the EU. Dordrecht
Young, S.N.M., ur. (2009) Civil Forfeiture of Criminal Property: Legal Measures for Targeting the Proceeds of Crime. Cheltenham - Northampton