Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:11
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2018, vol. 66, br. 3, str. 268-290
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1803268J

Creative Commons License 4.0
Ovlašćenja javnog beležnika u porodičnom pravu Srbije sa osvrtom na pravo Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
Univerzitet 'Edukons', Sremska Kamenica, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad

e-adresa: lanajancic@gmail.com

Sažetak

Normativno uređenje delatnosti javnog beležnika na području Republike Srbije datira još od 1930. godine kada je donet Zakon o javnim beležnicima Kraljevine Jugoslavije. Međutim, u sadašnjem pravnom sistemu Srbije, nakon nekoliko bezuspešnih pokušaja da se ponovo uvede ova ustanova, konačno je 2011. godine donet Zakon o javnom beležništvu Republike Srbije, dok je njegova primena odgođena sve do septembra 2014. godine. Tim zakonom je ponovo uspostavljena delatnost javnog beležnika koji preduzima određenu vrstu poslova iz svoje nadležnosti, između ostalog, i u oblasti porodičnog prava. Nakon ponovnog uspostavljanja nadležnosti javnog beležnika u pravnom sistemu Srbije usledile su i izmene i dopune porodičnog zakonodavstva, u koje je uvrštena ustanova javnog beležnika, a njegove nadležnosti su precizirane u porodičnom pravu. Značaj uvođenja i normiranja te delatnosti je nesporan, imajući u vidu da brojne novine koje se odnose na prenošenje nadležnosti sa sudova na javne beležnike doprinose ne samo rasterećenju sudova već i efikasnijem postupanju, jer su pojedine radnje i postupci pojednostavljeni. Cilj ovog rada je da se analizom normi o nadležnosti javnog beležnika u porodičnom pravu doprinese razumevanju njihove uloge i naučnoj raspravi o celishodnosti zakonskih rešenja u toj oblasti prava. U radu će biti analizirane i odredbe o nadležnostima javnog beležnika u porodičnom zakonodavstvu Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se u uporednopravnoj analizi uoče eventualne normativne razlike uz komentar pozitivnopravnih rešenja.

Ključne reči

javni beležnik; bračni ugovor; priznanje očinstva; sporazum o zakonskom izdržavanju; solemnizacija

Reference

Cvejić, J.O. (2009) Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu
Dika, M. (2009) 'Izvanparnična' i koncilijacijska funkcija javnih bilježnika - de lege lata i de lege ferenda'. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 59(6)
Drakić, G. (2014) Normativno uređenje ustanove javnog beležništva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevini Jugoslaviji). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 201-215
Draškić, M. (2016) Porodično pravo - priručnici za polaganje pravosudnog ispita. Službeni glasnik, Beograd, knjiga 7
Đurđević, D. (2014) Javnobeležnička delatnost. Beograd
Đurđević, D. (2011) Pravni položaj notara u evropskim pravnim porecima i u srpskom pravu. u: Lilić S. [ur.] Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd
Knežić, P.D. (2010) Pravna priroda javnog beležništva. Pravni zapisi, 2
Korać, V. (2016) Notarial form ad solemnitatem in Montenegrin law. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 3, str. 221-240
Krešić, M. (2013) Zakon o javnim bilježnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930. sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku - iskustva iz prošlosti. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63(2)
Mojović, I. (2011) Notarska javna izvršna isprava. Pravni život, 12
Povlakić, M. (2013) Nadležnost notara u Bosni i Hercegovini. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63(2)
Radić, D. (2016) Imovinski odnosi u braku. Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Rijavec, V. (2010) Uloga notara u građanskom pravu Slovenije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 1, str. 108-129
Salma, J. (2012) Konvergencija evropskog notarijalnog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 37-60
Stojanović, N., Evtimov, I. (2017) Uloga javnih beležnika u porodičnopravnim stvarima u Republici Srbiji - sa posebnim osvrtom na javnobeležničku praksu. Pravni život, 12
Šarkić, N., Počuča, M. (2012) Izvršno i javno beležničko (notarsko) pravo. Pravni život, 12
Trgovčević-Prokić, M. (2009) Ovlašćenja javnog beležnika. Beograd: Službeni glasnik
Trgovčević-Prokić, M. (2017) Javnobeležnički zapis i solemnizacija. Pravni život, 12
Vuletić, V. (2012) Latinski notarijat: temelji i izgradnja. Pravni život, 12
Živković, V., Živković, M. (2013) O uvođenju javnog beležništva u Srbiji. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63(2)