Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2018, vol. 66, br. 3, str. 348-367
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1803348J

Creative Commons License 4.0
Odnos međunarodnog prava ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: antonia.jutronic@gmail.com

Sažetak

U radu se ispituje odnos međunarodnog prava ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, polazeći od stanovišta da se norme ta dva pravna režima međusobno ne isključuju već da mogu biti komplementarne, pogotovo imajući u vidu da su praksa međunarodnih organa i jurisprudencija međunarodnih sudova pokazale da stanje oružanog sukoba ne podrazumeva neprimenjivanje ljudskih prava. Iako su tradicionalno međunarodno pravo ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo posmatrani kao dve odvojene grane prava, koje koegzistiraju u okviru međunarodnog prava, počev od nedostatka volje kreatora Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Ženevskih konvencija da ljudska prava dovedu u formalnu vezu sa stanjem oružanih sukoba, kroz praksu se došlo do zaključka da se ljudska prava primenjuju i u doba rata. Štaviše, neka prava ne mogu biti derogirana ni u vreme rata, te pravila međunarodnog humanitarnog prava ne predstavljaju automatski lex specialis. S druge strane, kada je reč o pravu na život - najosnovnijem ljudskom pravu bez kojeg ne mogu biti ostvarena druga prava, međunarodno pravo ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo se u značajnoj meri razilaze.

Ključne reči

Reference

Benvenisti, E. (1992) The Applicability of Human Rights Conventions to Israel and to the Occupied Territories. Israel Law Review, 26(01): 24-35
Borda, A.Z., ur. (2017) International humanitarian law and the international red Cross and red crescent movement. New York: Taylor & Francis Group
Campanelli, D. (2008) The law of military occupation put to the test of human rights law. International Review of the Red Cross, 90(871): 653
Chetail, V. (2014) Armed conflict and forced migration: A systematic approach to international humanitarian law, refugee law, and international human rights law. u: Clapham A., Gaeta P. [ur.] The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford
Doswald-Beck, L. (2006) The right to life in armed conflict: does international humanitarian law provide all the answers?. International Review of the Red Cross, 88(864): 881
Droege, C. (2007) The Interplay between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict. Israel Law Review, 40(02): 310-355
Forsythe, D. (1999) 1949 and 1999: Making the Geneva Conventions relevant after the Cold War. Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross, 81(834): 265
Fortin, K. (2017) The Accountability of Armed Groups under Human Rights Law. Oxford University Press (OUP)
Gasser, H.P. (2002) International humanitarian law and human rights law in non-international armed conflict: Joint venture or mutual exclusion?. German Yearbook of International Law, Berlin, Vol. 45 (ed. A. Zimmermann), Duncker & Humblot
Hartvig, M. (2009) Ljudska prava u vreme oružanih sukoba. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 4, str. 186-205
Hathaway, O., i dr. (2012) Which law governs during armed conlict? The relationship between international humanitarian law and human rights law. Yale Law School Faculty Scholarship Series
Heinze, H.J. (2004) On the relationship between human rights law protection and international humanitarian law. International Review of the Red Cross, 86(856)
Jončić, V. (2008) Odgovornost za povrede međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava. u: Nogo S. [ur.] Međunarodno krivično pravo i ljudske slobode, Tara
Jončić, V. (2015) Međunarodno humanitarno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Kälin, W., ur. (1994) Human rights in times of occupation: The case of Kuwait. Bern: Stimpfli
Knable, P. (2005) The relationship between international humanitarian law and international human rights in situations of armed conflicts. New Zealand postgraduate law e-journa, 4
Kolb, R. (1998) The relationship between international humanitarian law and human rights law: A brief history of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the 1949 Geneva Conventions. International Review of the Red Cross, 38(324): 409-419
Krivokapić, B. (2016) Priroda ljudskih prava. Megatrend revija, vol. 13, br. 2, str. 59-70
Maclachlan, C. (2005) The principle of systematic integration and article 31(3)(C) of the Vienna Convention. International and Comparative Law Quarterly, 2, 280
Martin, F. (2002) Application du droit internationale humanitaire par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. International Review of the Red Cross, 83(844)
Meron, T. (2006) The humanization of international law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers
Meyrowitz, H. (1972) Le droit de la guerre et les droits de l'homme. Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 88
Meyrowitz, H. (1987) International humanitarian law. Moscow: Progress publishers
Milanovic, M. (2016) The Lost Origins of Lex Specialis: Rethinking the Relationship between Human Rights and International Humanitarian Law. u: Ohlin, Jens David; Ohlin, Jens David [ur.] Theoretical Boundaries of Armed Conflict and Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 78-117
Odello, M. (2008) Fundamental standards of humanity: A common language of international humanitarian law and human rights law. u: Arnold R., Quénivet N. [ur.] International Humanitarian Law and Human Rights Law: Towards a New Merger in International Law, Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers
Pictet, J. (1975) Humanitarian law and the protection of war victims. Leiden: Sijthoff
Radovanović, S. (2017) Petnaest godina posle slučaja Banković - pravo na život i ekstrateritorijalni slučaj. Strani pravni život, br. 3, str. 191-205
Ristivojević, B. (2011) O zaštitnom objektu zločina protiv čovečnosti - novo ruho međunarodnog prava o ljudskim pravima. Crimen, vol. 2, br. 1, str. 52-66
Schindler, D. (1979) The International Committee of the Red Cross and human rights. International Review of the Red Cross, 19(208): 3
Sredojević, M. (2014) Pojam, ograničenje i zaštita prava na život kao vrhunskog ljudskog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 473-490
Stevanović, M. (2015) Međunarodni pravni problem oružanog suprotstavljanja terorističkoj grupaciji 'Islamska država' u Siriji. Pravni zapisi, vol. 6, br. 2, str. 284-311
Walling, C.B. (2015) The UN Security Council and the Promotion and Protection of Human Rights. u: Pruce, Joel R. [ur.] The Social Practice of Human Rights, New York: Springer Nature, str. 143-165