Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, br. 158, str. 280-303
Paradigma participativnosti u savremenom medijskom kontekstu
RTS, Radio Beograd, Beograd
Sažetak
U radu 'Paradigma participativnosti u savremenom medijskom kontekstu' razmatrana je paradigma participativnosti u okviru savremenog medijskog konteksta, budući da je analiza savremenog medijskog i informaciono-komunikacionog konteksta neophodna osnova za sticanje celovitijih uvida u nove paradigme participativnosti i participativne prakse. U radu su kratko naznačeni ključni pojmovi, pojave i procesi koji su značajni za digitalni medijski kontekst: konvergencija i digitalizacija medija, multitasking, mediji kao učesnici u stvaranju poruke, ekspanzija društvenih medija. Takođe, u radu je ukazano i na određene sličnosti i razlike između participativnih praksi pre i posle interneta, na uticaj informaciono-komunikacionih tehnologija na medijsku sferu, te posebno na mogućnost koja predstavlja jedinstvenu odliku savremenog medijskog konteksta: mogućnost da se, primenom digitalnih tehnologija i medija, uključimo i angažujemo u medijskoj i tehnološkoj sferi, na autonoman način, vođeni sopstvenim interesovanjima. Mediji koji omogućavaju učešće korisnika i otvaraju mogućnosti za negovanje i razvoj participativne kulture u radu su određeni kao participativni mediji i date su osnovne naznake njihovih ključnih karakteristika, značajnih za temu rada.
Reference
*** (2013) Uticaj internet i medijska pismenost. http://www.valentinkuleto.com/2013/01/uticaj-interneta-i-medijskapismenost/
Becker, A.D., Bonadie-Joseph, I., Cain, J. (2013) Developing and completing a library mobile technology survey to create a user-centered mobile presence. Library Hi Tech, 31(4): 688-699
Beer, D., Burrows, R. (2010) Consumption, Prosumption and Participatory Web Cultures. Journal of Consumer Culture, 10(1): 3-12
Bird, S. E. (2011) Are we all producers now?, Convergence and media audience praticices. Cultural Studies, 25(4-5): 502-516
Carpentier, N., i dr. (2007) Theoretical frameworks for participatory media: Introduction. Tartu University Press, (19.03.2012) https://www.academia.edu/272174/Theoretical_Frameworks_for_Participatory_Media
Ćalović, D. (2009) Uvod u teoriju medija. Beograd: Megatrend univerzitet
Gir, Č. (2011) Digitalna kultura. Beograd: Clio
Greif, H., i dr. (2011) Introduction. u: Fortunati L., Gebhardt J., Vincent J. [ur.] Cultures of participation, media practices, politics and literacy, Ebsco Publishing, e-book Academic Collection Trial
Heather, M., i dr. (2008) Living and learning with new media. 11.8., http//digitalyouth.ischool.berkeley.edu/files/report/digitalyouth-WhitePaper.pdf, (11.10.2011)
Jeknić, O. (2014) Teorija interfejsa. Beograd: Centar za medije i komunikacije, Fakultet za medije i komunikacije
Jenkins, H., i dr. (2009) Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21 century. https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/free_download/9780262513623_Confronting_the_Challenges.pdf, (18.10.2013)
Kastels, K. (2014) Moć komunikacija. Beograd: Clio
Kelty, C. (2013) From participation to power, The participatory cultures handbook. New York: Routledge
Kuleto, V. (2013) Uticaj interneta i medijska pismenost. http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/durkheim_regles_methode.pdf, 27.1.2013
Lalević, M. (2004) Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskog jezika. Beograd: Nolit
Langlois, G. (2013) Participatory Culture and the New Governance of Communication. Television & New Media, 14(2): 91-105
Leopoldina, F. (2011) Online participation and the new media. u: Fortunati L., Gebhardt J., Vincent J. [ur.] Cultures of Participation, Media Practices, Politics and Literacy, Ebsco Publishing, e-book Academic Collection Trial
Liu, S., Ziemke, J. (2013) From cultures of participation to the rise of crisis mapping a networked world. u: Delwiche A., Henderson J.J. [ur.] The participatory cultures handbook, New York: Routledge, Chapter 19, Kindle Edition
Manovič, L. (2015) Jezik novih medija. Beograd: Clio
Martinoli, A. (2010) Transformacija radija kao medija i radijskog auditorijuma pod uticajem novih tehnologija. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, PhD thesis
Martinoli, A. (2013) Publika i medijski multitasking - podeljena pažnja u eri multiplatformnosti. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 8, br. 28, str. 41-68
Petrović, D. (2013) Društvenost u doba interneta. Novi Sad: Akademska knjiga
Simon, N. (2014) The participatory museum. Chapter 1; http://www.participatorymuseum.org/read/, 20.09.2014
Terkl, Š. (2011) Sami zajedno. Beograd: Clio
Vujaklija, M. (1996/7) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Vuksanović, D. (2011) Filozofija medija 2. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1858280V
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Kultura (2019)
Digitalne komunikacije i publika - od posmatrača prema učesniku
Vučenović Tamara

Zb Filoz fak Priština (2021)
Uloga i značaj nastavnika u sistemu učenja na daljinu
Dobrić Tamara M., i dr.

Univerzitetska misao, Novi Pazar (2020)
Fejsbuk grupe kao alat u visokom obrazovanju
Dojčinović Nikola

prikaži sve [107]