Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 1 od 1  
Strani pravni život
2019, br. 4, str. 103-113
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/spz63-24009
Odšteta povreda na radu i profesionalnih bolesti - komparativni pristup
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: mila.petrovic89@gmail.com

Sažetak

Značaju zaštite zaposlenih kada je reč o rizicima povrede na radu i profesionalne bolesti nije oduvek bila pridavana pažnja kao danas. Na početku ovi rizici su smatrani rizicima samog postojanja dok danas oni, već tradicionalno, imaju preferencijalni tretman u odnosu na povrede i bolesti koje nisu nastale u vezi sa radom. I iako postoje mnogobrojni razlozi za ovakav pristup on trpi i ozbiljne kritike -te je stoga i napušten u nekim zemljama. Bilo kako bilo -sam pristup pitanju odštete povreda na radu i profesionalnih bolesti može ići od primene sistema odštete zaposlenih, pa do sistema odgovornosti poslodavca za odštetu zaposlenih, mada oni po pravilu postoje istovremeno i dopunjuju jedno drugo. Izbor u pogledu toga koji će se od pomenutih sistema primenjivati zavisi od države u pitanju, mada treba imati u vidu da primena sistema odgovornosti poslodavca za odštetu zaposlenih kao jedinog "leka" jeste rešenje kojem ni jedna evropska država nije pribegla, iako je u nekim državama primećena tendencija napuštanja sistema odštete zaposlenih, uz davanje prioriteta sudskoj proceduri. Kako se radi o tematici koja je značajna i za zaposlene i za poslodavce, ovo istraživanje obavljeno je sa ciljem da se napravi pregled različitih sistema odštete, kao i da se stvori ideja o njihovim osobinama. S tim u vezi, zaključak do kog se dolazi jeste da, bez obzira na pristup za koji se država u pitanju odluči kada govorimo o odšteti zaposlenih za povrede na radu i profesionalne bolesti, zakonodavac mora težiti rešenju kojim će se postići ravnoteža interesa zaposlenih za adekvatnom odštetom, kao i interesa poslodavaca da umanje svoje troškove. Ovo se čini neophodnim kako bi se postigli socijalni mir i socijalna pravda u pogledu ove problematike. Ključne reči: povreda na radu, profesionalna bolest, odšteta, sistem odštete zaposlenih, sistem odgovornosti poslodavca za odštetu zaposlenih.

Ključne reči

povreda na radu; profesionalna bolest; odšteta; sistem odštete zaposlenih; sistem odgovornosti poslodavca za odštetu zaposlenih

Reference

*** (1978) Law of contracts and torts. Official Gazette of the SFR of Yugoslavia, nr. 29/1978; Amendments in nrs.: 39/1985, 45/1989, and 57/1989; final amendments in the Official Gazette of the FR of Yugoslavia nr. 31/1993
*** (2004) Law on contributions for compulsory social insurance. Official Gazette, nr. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - adjusted din. amount, 8/2013 - adjusted din. amount., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - adjusted din. amount., 57/2014, 68/2014 - adjusted
*** (2005) Labour law. nr. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 -ruling CC, 113/2017 and 95/2018 -authentic interpretation
Deinert, O. (2013) Occupational health and safety in Germany: A dual system in change. u: Ales E. [ur.] Health and safety at work -European and comparative perspective, The Netherlands: Kluwer Law International, 127-149
Dontas, S. (2017) OSH system at national level: Greece. Available at: https://oshwiki.eu/ wiki/OSH_system_at_national_level_-_Greece, (30.10.2019)
Douka, V., Koniaris, V. (2015) Greece. u: Blanpain, R. & Hendrickx F. [ur.] International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Netherlands: Kluwer Law International BV, 1-370
Engelhard, D.F.E. (2007) Shifts of work-related injury compensation: Background analysis: The concurrence of compensation schemes. u: Klosse S.; Hartlief T. [ur.] Shifts in Compensating Work-Related Injuries and Diseases, Wien: Springer Verlag, 9-83
Glynn, P.T. (2016) United States of America: Alphen aan de rijn. Kluwer Law International BV
Hendy, J. (2006) The development of employer's liability law. u: Cotter B.; Bennett D. [ur.] Munkman on employer's liability, London: LexisNexis Butterworths, 1-32
Hoop, R.I.R. (2007) Shifts in work-related injuries: An explanatory analysis. u: Klosse S.; Hartlief T. [ur.] Shifts in Compensating Work-Related Injuries and Diseases, Wien: Springer WienNewYork, 83-159
ILO (2013) Strengthening the role of employment injury schemes to help prevent occupational accidents and diseases. Geneva
Klein, W.R., Krohm, G. (2006) Alternative approaches to funding workers' compensation. Atlanta: Georgia State University
Kovačević, L. (2007) Normiranje socijalne sigurnosti u međunarodnom pravu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Magistarska teza
Kremalis, K. (2015) Social security law in Greece. The Netherlands: Kluwer Law International
Kun, A. (2014) Work accident compensation in Hungarian labour law: Liability rules and compensation. Hungarian labour law e-journal, 1: 64-81, Available at: http:// hllj.hu/letolt/2014_1_a/04.pdf, (20.4.2019)
Lewis, R. (2012) Employers' liability and workers' compensation: England and Wales. u: Oliphant K.; Wagner G. [ur.] Employers' liability and workers' compensation, Germany: De Gruyter, 137-203
Lubarda, B. (2013) Uvod u radno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
MISSOC (2019) Database.n.d. Available at: https://www.missoc.org/missoc-database/comparativetables/results/, (29.10.)
Parsons, S. (2002) Liability rules, compensation systems and safety at work in Europe. Geneva Papers on Risk and Insurance, 27(3): 358-382
Philipsen, S.N. (2009) Compensation for industrial accidents and incentives for prevention: A theoretical and empirical perspective. European Journal of Law and Economics, 28(2): 163-183
Ravnić, A. (2004) Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog. Zagreb: Pravni fakultet
Wagner, G. (2012) Tort, social security, and no-fault schemes: Lessons from real-world experiments. Duke Journal of Comparative & International Law, 23(1): 1-61