Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:96
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:35

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 69, br. 7, str. 100-121
Osnove i sistem bezbednosti u strategiji nacionalne bezbednosti
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Ključne reči: bezbednost; osnovi bezbednosti; država; društveni sistem; sistem bezbednosti; subjekti sistema bezbednosti; nacionalna bezbednost; strategija nacionalne bezbednosti
Sažetak
Pojam 'bezbednost' menjao je svoje značenje kroz istoriju. Danas postoji veliki broj definicija bezbednosti, koje zavise od konteksta u kome se ovaj termin upotrebljava. U političkim naukama, a posebno u nauci o međunarodnim odnosima, bezbednost predstavlja jedan od ključnih pojmova. U radu je definisan pojam bezbednosti, odnosno različito shvatanje pojma bezbednosti (problemski pristup), kao i savremeno shvatanje pojma bezbednosti. U radu se razmatra zaštitna funkcija države i bezbednost kao atribut i funkcija države. Takođe, u radu je razmatrana klasifikacija bezbednosti, kao i teorija sistema bezbednosti, analiziranjem teorije bezbednosti i pojma i elemenata sistema bezbednosti. Svaki sistem, pa tako i sistem bezbednosti, odlikuje se svojom efikasnošću. Svaki sistem je deo većeg sistema. Svaka država formira više velikih sistema, podsistema i mikro sistema. Između njih postoje vertikalne i horizontalne veze, posredstvom kojih oni funkcionišu kao globalni državni i društveni sistem. Osim toga, analiziran je sistem bezbednosti u strategiji nacionalne bezbednosti Republike Srbije, odnosno definisanje strategije nacionalne bezbednosti kao osnovnog političko-bezbednosnog dokumenta, koji oslikava spoljnu i unutrašnju politiku na polju bezbednosti, tj. njenu opredeljenost da sopstvenim sistemom bezbednosti izgrađenim na nacionalnim potencijalima i u saradnji s drugim sistemima i međunarodnim bezbednosnim organizacijama, ostvari i očuva nacionalnu bezbednost države u najširem smislu tog pojma.
Reference
*** (1966) Mala politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
*** (1967) Rečnik srpskohrvatskog i hrvatskosrpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska
*** (1986) Conception de la securite. Serie d'etudes, 14, A/40/553
*** (1981) Vojni leksikon. Beograd: VIZ
Aćimović, L. (1987) Nauka o međunarodnim odnosima - teorije i istraživački pravci. Beograd: Naučna knjiga
Born, H. (2003) Parlamentarni nadzor bezbednosnog sektora - načela, mehanizmi, praksa. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, br. 5, Priručnik za poslanike Interparlamentarne unije i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga
Dimitrijević, V. (1996) Međunarodni odnosi. Beograd: Radnička štampa
Đukić, S. (2016) Bezbednosni menadžment i savremeni bezbednosni izazovi, rizi ci i pretnje kao ugrožavajuće delatnosti nacionalnoj bezbednosti. Vojno delo, 67, broj 8
Ejdus, F. (2015) Međunarodna bezbednost - teorije, sektori i nivoi. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Grčić, M. (2000) Politička geografija. Beograd: Geografski fakultet univerziteta u Beogradu
Jovanović, B. (1997) Policija i sigurnost, Zagreb, 57, broj 1-2, str. 6
Koen, R. (2005) Saradnja u bezbednosti - novi horizonti za međunarodni poredak. Beograd: Fond za otvoreno društvo - Srbija, str. 5, Evropski centar za studije bezbednosti Džon K. Maršal, rasprave Centra Džon K. Maršal br. 3, Garmish-Paterkirchen, 2005., str. 5
Kovačević, S. (1980) Osnovi sistema društvene samozaštite. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Mijalković, S.V. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mijalkovski, M. (2013) Nacionalni sistemi bezbednosti. Pirot: Pi-press
Mijalkovski, M. (1998) Ugrožavanje bezbednosti država. Vojno delo, vol. 50, br. 2, str. 169-189
Miletić, S. (1997) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija, I knjiga
Savić, A. (2007) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Stajić, L. (2003) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Stajić, L. (2008) Osnovi sistema bezbednosti sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet
Stajić, L., Gaćinović, R. (2007) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Draslar Partner
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1707100D
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka