Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Medicinski časopis
2018, vol. 52, br. 4, str. 140-144
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/mckg52-19945


Značaj komorbiditeta paničnog poremećaja i somatskih bolesti
General Hospital, Sabac

e-adresa: drljiljanastanimirovic@gmail.com

Sažetak

Cilj. U medicinskoj praksi komorbidnost mentalnih i somatskih bolesti veoma je česta. Cilj ovog rada je da ukaže na važnost holističkog pristupa i diferencijalne dijagnostike uz kompletne dijagnostičke procedure svih somatskih simptoma kod pacijenta, uzimajući u obzir i doživljaj paničnog poremećaja u odnosu na postojanje somatskih simptoma. Metode. Ispitivanje je obavljeno u službi psihijatrije OB Šabac u Šapcu, u periodu od 1. marta do 31. maja 2017. godine, analizom rezultata dobijenih praćenjem 48 bolesnika sa osnovnom dijagnozom paničnog poremećaja (F41.0). Ispitivanje je rađeno na osnovu anamneze i kliničke slike bolesti i upotrebom testa - Bekov inventar anksioznosti za procenu paničnog poremećaja. Odgovori su davani po sistemu Likertove skale. Somatski simptomi napada panike obrađeni su Spirmanovom analizom korelacije u okviru grupa simptoma klasifikovanih po telesnim sistemima, a statistička značajnost korelacione analize procenjena je na nivou 0,05. Konsultativni pregledi specijalista somatske medicine uz dijagnostičke procedure iz potrebnih oblasti. Rezultati. Analizom demografskih karakteristika bolesnika obuhvaćenih ispitivanjem dobijeni su rezultati koji ukazuju na to da se somatski simptomi paničnog napada češće javljaju kod žena 64,52%, kod bolesnika koji su u bračnoj zajednici 56,25% i koji su radno angažovani 39,58%. Prosečna starost ispitanika u uzorku bila je 33,3 godine. Učestalost telesnih simptoma napada panike ukazuje na to da su najučestaliji kardiološki simptomi - 97,92%, simptomi respiratornog sistema - 95,83%, poremećaji ravnoteže - 81,25% i gastroenterološke smetnje - 77,08%. Simptom preskakanja srca ima statistički značajnu korelaciju sa simptomom lupanja ili ubrzanog rada srca, ali ne i sa ostalim simptomima iz ove grupe, dok svi simptomi respiratornih i gastroenteroloških tegoba pokazuju međusobnu statistički značajnu korelaciju. Simptomi koji upućuju na neurootološke tegobe pokazali su statistički značajnu korelaciju, izuzev simptoma nesvestice i nestabilnosti. Zaključak. Značajne korelacije somatskih simptoma po sistemima kod napada panike, uz rano otkrivanje paničnog poremećaja i adekvatno lečenje, isključuju dugotrajne dijagnostičke procedure i ekonomska iscrpljivanja radi potvrde ili isključivanja somatskog oboljenja. Ne treba zanemariti detaljnu obradu pacijenta u odnosu na telesne tegobe iako ima psihičke simptome ili je psihijatrijski pacijent.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Peiris AN, Oh E, Diaz S. Psychiatric manifestations of thyroid disease. South Med J 2007; 100:773-4.
Fagiolini A, Gorraci A. Trhe effects of undertreated chronic medical illnesses in patients with severe mental disorders. J Clin Psychiatry 2009; 70:22-9.
Fleischhacker WW, Cetkovich-Bakmas M, De Hert M, et al. Comorbid somatic illnesses in patients with severe mental disorders: clinical, policy, and research challenges. J Clin Psychiatry 2008; 69:514-9.
Lynch P, Galbraith KM. Panic in the emergency room. Can J Psychiatry 2003; 48:361-6.
Galaverni E, Pozo Navarro P. Bellini M. A survey of panic symptoms in a primary care setting. Aten Primaria 2005; 36:312-6. (in Spanish).
Roy-Byrne P, Russo J, Dugdale DC, Lessler D, Cowley D, Katon W. Undertreatment of panic disorder in prymary care: role of patient and physician characteristics. J Am Board Pharm Pract 2002; 15:443-50.
Meuret AE, White KS, Ritz T, Roth WT, Hofmann SG, Brown TA. Panic attack symptom dimensions and their relationship to illness characteristics in panic disorder. J Psychiatr Res 2006; 40:520-7.
Kaplan HI, Sadock BJ. Priručnik kliničke psihijatrije. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998.
World Health Organization. The ICD-10 Classification of mental and behavioral disordes. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1992. (in Serbian).
Scupi BS, Maser JD, Uhde TW. The national institute of mental health panic questionare. An instrument for assessing clinical characteristics of panic disorder. J Nerv Ment Dis 1992; 180:566-72.
Marić J. Klinička psihijatrija. Beograd: Autorsko izdanje, 2005.
Kecmanović D. Psihijatrija. II tom. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, 1989.
Latas M. Starčević V. Psihijatrijski komorbiditet kod pacijenata sa agorafobijom i paničnim poremećajem. Engrami 1999; 21:63-70.
Erić Lj. Agorafobija. Beograd: Medicinski fakultet, 1996.
Ackerman DL, Greenland S. Multivariate metaanalysis of controlled drug studies for obsessivecompulsive disorder. J Clin Psychopharmacol 2002; 22:309-17.
Jašović Gašić M, Marić N, Jovanović A, Pejović Nikolić S, Đurić D. Antidepresivi. Beograd: GlaxoSmithKline, 2012.