Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2018, vol. 64, br. 2, str. 9-22
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/08/2018
doi: 10.5937/ekonomika1802009W
Creative Commons License 4.0
Evaluacija efikasnosti funkcionisanja lanca vrednosti preduzeća kao kriterijum za izbor uspešne tržišne strategije
The Cracow University of Economics, Department of Management Process, Cracow, Poland

e-adresa: walasj@uek.krakow.pl

Sažetak

Značajno pitanje koje su danas pokrenuli istraživači i praktičari u oblasti upravljanja poslovanjem je da li primenjena metoda stvaranja vrednosti proizvoda daje predvidljive efekte (dodatnu vrednost), ne samo iz perspektive samog preduzeća, već i, pre svega, sa gledišta krajnjeg kupca. Cilj ovog rada je da, pozivajući se na analizu postojeće literature o predmetu rada koji želimo da objasnimo, predstavi interpretaciju pojma efikasnosti koja se objašnjava i istražuje u okviru posmatrane perspektive (oblasti nauke). Štaviše, u radu je predstavljena interpretacija pojma efikasanosti lanac vrednosti preduzeća. Pored toga, predstavljeni su i različiti tipovi primenljivih pristupa evaluacije efikasnosti poslovnog lanca vrednosti na sistematičan način. Pored toga, prikazani su i različiti kriterijumi koji za ocenjivanje efikasnosti lanca vrednosti na različitim nivoima. Ovu temu smo pokrenuli, uzimajući u obzir sve veći značaj koji menadžeri daju implementaciji merenja i ocenjivanja efikasnosti lanca vrednosti. Ovo je važan problem iz perspektive izbora ili pripreme uspešnog modela, koji obezbeđuje višedimenzionalnu procenu efikasnosti upravljanja postojećim lancem vrednosti preduzeća, kao i odlučivanje koje se tiče odabira vrste strategije, što omogućava da kompanija stekne ili održi konkurentsku prednost na tržištu.

Ključne reči

efikasnost; lanac vrednosti; efikasan lanac vrednosti preduzeća; evaluacija efikasnosti lanca vrednosti; kriterijum evaluacije

Reference

Al-jibouri, S. (2002) Effects of resource management regimes on project schedule. International Journal of Project Management, 20(4): 271-277
Barczak, B. (2016) Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, No. 241
Bartusik, B., Sołtysik, M. (2015) Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy. u: Stabryła A. [ur.] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa, Poland: C.H. Beck, pp. 255-280
Bielski, M. (2002) Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa, PL: C.H. Beck
Bielski, M. (1996) Organizacja: Istota, struktura, procesy. Łódź, PL: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Blaik, P. (2002) Logistyczno-marketingowy łańcuch tworzenia wartości jako systemowa determinanta efektywności zarzadzania. u: Witkowski J. [ur.] Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian, Wrocław, Poland: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, pp. 50-58
Borowiecki, R. (2009) Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa. Kraków, PL: Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego
Bratnicki, M., Kulikowska-Pawlak, M. (2013) Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji. Finanse i Zarządzanie, (4), 2-4
Cabała, P. (2007) Wprowadzenie do prakseologii: Przegląd zasad skutecznego działania. Kraków, PL: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Cholewicka-Goździk, K. (2001) Zarządzanie jakością-instrument wzrostu wartości firmy. Master of Business Administration, (2)
Chuengsatiansup, K. (2003) Spirituality and health: an initial proposal to incorporate spiritual health in health impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 23(1): 3-15
Ciesielski, M. (2011) Zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa, PL: PWE
Crook, T. R., Ketchen, D.J., Combs, J.G., Todd, S.Y. (2008) Strategic resources and performance: a meta-analysis. Strategic Management Journal, 29(11): 1141-1154
Duraj, J. (2004) Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Warszawa, PL: PWE
Dwojacki, P., Sikorski, C., Nogalski, B. (1999) Zarządzanie w nowych czasach. Przegląd Organizacji, (9): 15
Freeman, R.E. (1984) Strategic management: A stakeholder approach. Boston, US: Pitman Publishing
Gierszewska, G., Romanowska, M. (2003) Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa, PL: PWE
Grajewski, P. (2007) Organizacja procesowa: Projektowanie i konfiguracja. Warszawa, PL: PWE
Greve, H.R. (2010) Positional rigidity: low performance and resource acquisition in large and small firms. Strategic Management Journal, 32(1): 103-114
Hendzel, D. (1998) Działanie w teorii zarządzania. u: Jaremczuk K. [ur.] Człowiek w procesie gospodarowania, Rzeszów, Poland: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie
Henri, J. (2004) Performance measurement and organizational effectiveness: bridging the gap. Managerial Finance, 30(6): 93-123
Holstein-Beck, M. (1987) Szkice o pracy. Warszawa, PL: Książka i Wiedza
Jabłoński, M., Jabłoński, A. (2006) Efektywne modele biznesu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, (2), 67-75
Jaki, A. (2012) Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Kraków: UEK w Krakowie
Janasz, W. (2003) Kształtowanie wartości podmiotu gospodarującego. Przegląd Organizacji, (6), 30-33
Keeley, M. (1984) Impartiality and Participant-Interest Theories of Organizational Effectiveness. Administrative Science Quarterly, 29(1): 1
Kieżun, W. (1997) Sprawne zarzadzanie organizacją: Zarys teorii i praktyki. Warszawa, PL: SGH
Kisperska-Moroń, D. (2006) Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw. Katowice, PL: Wyd. AE
Kotarbiński, T. (1982) Traktat o dobrej robocie. Wrocław - Warszawa - Kraków, PL: Wydawnictwo Ossolineum
Krstić, B., Krstić, M. (2015) Rational choice theory and random behaviour. Ekonomika, vol. 61, br. 1, str. 1-13
Krstić, B., Krstić, M. (2015) Models of irrational behaviour of household and firm. Ekonomika, vol. 61, br. 4, str. 1-10
Lange, O. (1978) Ekonomia polityczna. Warszawa, PL: PWN
Łasiński, G. (2003) Sprawność zarządzania organizacją sportową. Wrocław, PL: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Lichtarski, J. (1999) Cele stakeholders a cele przedsiębiorstwa. u: Jaremczuka K. [ur.] Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Machnik, A. (2002) Sekrety sprawnego działania. Warszawa, PL: Wydawnictwo Studio EMKA
Malik, L. (2004) Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym. Opole, PL: Instytut Śląski Sp.z.o.o
Martyniak, Z. (2000) Efektywność organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (11), 28-33
Matwiejczuk, R. (2010) Przesłanki tworzenia wartości w łańcuchu wartości. Przegląd Organizacji, (5), 16-19
Mazurkiewicz, A. (2011) Sprawność działania - interpretacja teoretyczna pojęcia. u: Woźniak M.G. [ur.] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Rzeszów, Poland: Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 47-57
Nowosielski, S. (2011) Orientacja procesowa w organizacjach: Rozważania nad skutecznością wprowadzania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (169), 93-106
Nowosielski, S. (2008) Procesy i projekty logiczne. Wrocław, PL: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Panfil, R. (2006) Prakseologia gier sportowych. Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, (82)
Porter, M.E. (1992) Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa, PL: PWE
Potoczek, N. (2010) System społeczny w organizacji zorientowanej procesowo. u: Nalepki A., Ujwary-Gil A. [ur.] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz, Poland: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, pp. 57-68
Rollinson, D. (2002) Organisational behaviour and analysis. New Jersey, US: Prentice-Hall
Rolstadas, A. (1995) Performance Management: A Business Process Benchmarking Approach. London, UK: Chapman & Hall
Romanowska, M. (2002) Efektywny nadzór korporacyjny. Warszawa, PL: PWE
Romanowska, M. (2001) Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny. u: Borowiecki R., Romanowska M. [ur.] System informacji strategicznej, Warszawa, PL: Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pp. 14-32
Rummler, G.A., Brache, A.P. (2000) Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa, PL: PWE
Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1995) Ekonomia. Warszawa, PL: PWN
Seethamraju, R. (2012) Business process management: a missing link in business education. Business Process Management Journal, 18(3): 532-547
Shen, T. (2005) Linking supply chain practices to operational and financial performance. u: Lapide Larry [ur.] Supply Chain 2020 Project Working paper, Massachusetts, USA: MIT Centre for Transportation and Logistics, pp. 21-23
Sierpińska, M., Jachna, T. (2004) Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa, PL: PWN
Skorupka, S.H., Auderska, Z. (1997) Mały słownik języka polskiego. Warszawa, PL: Łempicka PWN
Skrzypek, E. (2000) Jakość i efektywność. Lublin, PL: UMCS
Skurzyńska-Sikora, U. (2009) Organizacyjne uczenie się a efektywność przedsiębiorstw. u: Sitko-Lutek A., Skrzypek E. [ur.] Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, Warszawa, Poland: C.H. Beck
Stabell, C.B., Fjeldstad, Ø.D. (1998) Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks. Strategic Management Journal, 19(5): 413-437
Stabryła, A. (2006) Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa, PL: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stabryła, A. (2007) Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa - Kraków, PL: WN PWN
Sudoł, S. (2002) Przedsiębiorstwo: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie: Teoria i praktyka zarządzania. Toruń, PL: Dom Organizatora
Supernat, J. (2005) Zarządzanie. Warszawa, PL: PWE
Szafrański, M. (2003) Skuteczność działania. Problemy Jakości, (3), 23-28
Szczepańska, K. (2010) Teoria zarzadzania wartością w ujęciu praktyki zarzadzania jakością. Współczesna Ekonomia, 1 (13): 163-173
Tarasiewicz, R. (2014) Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw. Warszawa, PL: Oficyna Wydawnicza SGH
van Weele, A.J. (1994) Purchasing Management. Analysis, Planning and Practice. London, UK: Chapman & Hall
Walas-Trębacz, J. (2015) Projektowanie łańcucha wartości. u: Stabryła A. [ur.] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa, Poland: C.H. Beck, pp. 351-387
Woźniak, K. (2012) Miary sprawnego działania. u: Stabryła A. [ur.] Podstawy organizacji i zarządzania, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 98-109
Wysokińska-Senkus, A. (2013) Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability. Warszawa, PL: Difin
Ziębicki, B. (2014) Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków, PL: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Zieleniewski, J. (1967) Organizacja zespołów ludzkich: wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa, PL: PWN