Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 36, br. 10-12, str. 57-71
Zaštitna uloga porodičnog zakona u svetlu rehabilitacije osoba sa poremećajem u ponašanju
Beograd

e-adresapredragvulevic@yahoo.com
Sažetak
Zaštitna uloga Porodičnog zakona i rehabilitacija osoba s poremećajem u ponašanju ozbiljan je medicinski, psihološki, socio-ekonomski i opšti društveni problem. Pažnja velikog broja stručnjaka iz različitih naučnih oblasti, kao što su ekonomija, medicina, sociologija, pravo itd., usmerena je na rešavanje ovog problema i svi oni nude sopstvenu interpretaciju u ovom domenu. Međutim, sveobuhvatna analiza zaštitne uloge Porodičnog zakona, rehabilitacije i socijalne integracije, zahteva interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup. Iz njihove perspektive, gore pomenute oblasti nauke posvećuju dosta vremena rešavanju ovog problema, ali se još uvek nije postigao adekvatan rezultat. S tim u vezi, neophodno je naglasiti i to da je potrebno povezati mehanizme zaštite koje nudi Porodični zakon sa tretmanima rehabilitacije osoba sa akutnim ili hroničnim poremećajem u ponašanju.
Reference
*** (2003-2010) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni sporazumi, br. 9/03, 5/05, 7/05 - ispravak, Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni aranžmani, broj 12/10
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2005-2015) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015
Bakić, V. (1988) Porodično pravo. Beograd: Savremena administracija
Cvejić-Jančić, O. (1995) Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet, vol. 1
Draškić, M. (2006) Compliance of domestic law with standards of the European Court for Human Rights, referring to Article 8 of the European Convention
Đurović, L. (1988) Porodično pravo. Beograd: Naučna knjiga
Gajin, S. (2012) Ljudska prava - pravni okvir. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Ilić, Z. (2000) Resocijalizacija mladih prestupnika. Beograd
Keenan, K., Loeber, R., Green, S. (1999) Conduct disorder in girls: A review of the literature. Clinical child and family psychology review, 2(1): 3-19
Milosavljević, M. (1998) Socijalni rad na međi vekova. Beograd: Draganić
Milosavljević, M. (2013) Socijalna istraživanja. Beograd: Službeni glasnik
Mladenović, M. (1981) Porodično pravo. Beograd: Privredna štampa, vol 1
Moffit, T.E. (1993) Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4): 674-701
Stakić, Đ. (1980) Pojačani nadzor organa starateljstva. Beograd: Defektološki fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp1910057X
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka